Mielen voimavaroilla tavoitteisiin - tehokkaita työkaluja muutokseen

5.-26.2.2019, verkossa

Mie­len voi­ma­va­roil­la ta­voit­tei­siin – te­hok­kai­ta työ­ka­lu­ja muu­tok­seen

Mi­kä­li heit­täy­dyt täy­sil­lä mu­kaan tä­hän kou­lu­tuk­seen, li­säät mer­kit­tä­väs­ti to­den­nä­köi­syyt­tä naut­tia pää­mää­rään suun­tau­tu­vas­ta mat­kas­ta ja myös saa­vut­taa ta­voit­tee­si.

Aika
Tiis­tai­sin 5.-26.2.2019 klo 18.30-20.00, ver­kos­sa

Kou­lu­tus koos­tuu nel­jäs­tä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ta we­bi­naa­ris­ta. Joka ker­ral­la ai­hee­seen pa­neu­du­taan tut­ki­mus­tie­don ta­sol­ta kä­sin ja edis­te­tään koko­nais­val­tai­ses­ti omien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta.

Koh­de­ryh­mä
Kaik­ki oman toi­min­tan­sa muut­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet

Ta­voi­te
Kaut­ta ai­kain ih­mi­set ovat saa­vut­ta­neet iso­ja ta­voit­tei­ta hyö­dyn­tä­en tiet­ty­jä toi­min­ta­peri­aat­tei­ta. Yh­te­nä kes­kei­se­nä ele­ment­ti­nä on ol­lut te­ho­kas mie­len voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen. Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa yh­dis­te­tään ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen liit­ty­vä tut­ki­mus­tie­to ja niis­tä juon­ne­tut toi­min­ta­mal­lit sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­set ja esi­mer­kit.

Tämä kou­lu­tus täh­tää sii­hen, että osal­lis­tu­jien omat ta­voit­teet sel­kiy­ty­vät ja että he myös ete­ne­vät konk­reet­ti­ses­ti nii­tä koh­ti. Li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa opit­tu­ja asi­oi­ta voi hyö­dyn­tää omien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen myös kou­lu­tuk­sen jäl­keen.

Si­säl­löt

1. we­bi­naa­ri 5.2.2019

2. we­bi­naa­ri 12.2.2019

3. we­bi­naa­ri 19.2.2019

4. we­bi­naa­ri 26.2.2019

Kou­lu­tuk­sen taus­tak­si voit tu­tus­tua kir­joi­hin, joi­hin kurs­sin te­o­reet­ti­nen vii­te­ke­hys pe­rus­tuu.

Vi­ro­lai­nen, I. & Vi­ro­lai­nen, H. Mie­len voi­ma työs­sä. Vii­sas Elä­mä: http://vii­sa­se­la­ma.fi/kir­jat/mie­len-voi­ma-tyos­sa/

Vi­ro­lai­nen, I. & Vi­ro­lai­nen, H. Mie­len voi­ma ur­hei­lus­sa. Vii­sas Elä­mä: https://vii­sa­se­la­ma.fi/kir­jat/mie­len-voi­ma-ur­hei­lus­sa/

Vi­ro­lai­nen, I. & Vi­ro­lai­nen, H. Mie­len voi­ma op­pi­mi­ses­sa. Vii­sas Elä­mä: https://vii­sa­se­la­ma.fi/kir­jat/mie­len-voi­ma-op­pi­mi­ses­sa/

Kou­lut­ta­jat
Ilk­ka Vi­ro­lai­nen ja Juho Väns­kä

Toh­to­ri Ilk­ka Vi­ro­lai­nen on opet­ta­nut ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen liit­ty­viä ele­ment­te­jä sekä mie­len voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mis­tä useis­sa eri maan­o­sis­sa. Hän on val­men­ta­nut ja kou­lut­ta­nut eri aloil­la toi­mi­via joh­ta­jia ja asi­an­tun­ti­joi­ta, ur­hei­li­joi­ta, sekä opis­ke­li­joi­ta. Li­säk­si Ilk­ka on kir­joit­ta­nut usei­ta tie­to­kir­jo­ja, jot­ka kä­sit­te­le­vät ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja mie­len voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mis­tä eri elä­män osa-alu­eil­la.

Ilk­ka Vi­ro­lai­sel­la on nel­jä mais­te­rin tut­kin­toa (KM, KTM, LitM, TtM), sekä yksi toh­to­rin tut­kin­to (KTT).

Ilk­ka Vi­ro­lai­nen

Juho Väns­kä on 23-vuo­ti­as yrit­tä­jä­sie­lu ja jat­ku­van ih­mi­se­nä ke­hit­ty­mi­sen po­lun puo­les­ta pu­hu­ja. Vuon­na 2015 ur­hei­lu-uran pää­tyt­tyä Juho jou­tui miet­ti­mään elä­män­sä hie­man uu­des­taan. Alun pe­rin kiin­nos­tus koh­dis­tui sii­hen, että mi­ten tie­tyt hen­ki­löt tun­tu­vat saa­van elä­mäs­sään kai­ken mitä toi­vo­vat. Mie­len lo­put­to­mien voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen näyt­ti hä­nes­tä nou­se­van mer­kit­tä­väk­si yh­dis­tä­väk­si te­ki­jäk­si näi­den ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. Ai­hee­seen pa­neu­tu­mi­nen ja päi­vit­täi­nen hyö­dyn­tä­mi­nen ovat­kin vie­neet elä­mää noin kah­des­sa vuo­des­sa juu­ri sii­hen suun­taan, jo­hon Juho pyr­ki­kin.

Täl­lä het­kel­lä Juho työs­ken­te­lee yrit­tä­jä­nä/pank­kii­ri­na Fin­lan­di­ag­roup-ni­mi­ses­sä si­joi­tus­pal­ve­lu­y­ri­tyk­ses­sä. Suu­rin te­ki­jä elä­män­laa­dun pa­ran­ta­mi­ses­sa ja ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa on ol­lut jat­ku­va ke­hit­ty­mi­nen ja mie­len voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen. Ko­ke­mus­pe­räis­tä tie­toa Juho ha­lu­aa­kin pääs­tä ja­ka­maan myös kuu­li­joil­le. Oli kyse sit­ten per­heen isä­nä/äi­ti­nä ke­hit­ty­mi­nen, ur­hei­lu-/työ­u­ral­la ke­hit­ty­mi­nen, opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on ko­hen­ta­mi­nen, itse­luot­ta­muk­sen pa­ran­ta­mi­nen tai vaik­ka­pa laih­dut­ta­mi­nen. Siis mikä ta­han­sa, mikä vaa­tii muu­tos­ta ja ah­ke­raa ta­voit­tei­den eteen työs­ken­te­lyä. Tär­kein­tä on oma­ta kris­tal­lin­kir­kas ta­voi­te, joka hou­kut­te­lee juu­ri si­nua. Itse mat­kaa var­ten saat tar­vit­ta­vat työ­ka­lut täs­tä kou­lu­tuk­ses­ta.

Juho Väns­kä

Ju­hon mot­to on: ”Us­koit­pa unel­ma­si to­teu­tu­van tai et usko, olet yleen­sä ai­van oi­ke­as­sa”

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 28.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015