Micro:bit Maker-opetuksessa

16.1.2019, Iisalmi

Mic­ro:bit Ma­ker – ope­tuk­ses­sa

Micro:bit käyttöön opetuksessa

Kou­lu­tuk­ses­sa opit käyt­tä­mään Mic­ro:bit­tiä ja so­vel­ta­maan sen käyt­töä Ma­ker-tyyp­pi­seen ope­tuk­seen. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään myös MIc­ro:bit­tiin so­vel­tu­via lisä­osia ja sen­so­rei­ta, esi­mer­kik­si Kitt­ro­ni­cin In­ven­tors Kit laa­jen­nus­sar­jaa.

Mic­ro:bit on oh­jel­moi­ta­va pii­ri­levy, jota voi oh­jel­moi­da tie­to­ko­neel­la (PC, Mac, Chro­me­book) tai iPa­dil­la. Lai­te on erit­täin moni­puo­li­nen ja si­säl­tää pal­jon sa­mo­ja omi­nai­suuk­sia kuin ny­kyi­set äly­pu­he­li­met. Sii­nä on si­sään­ra­ken­net­tu­na mm.Led-näyt­tö, kiih­ty­vyys­an­tu­ri, si­säi­nen ra­dio, blu­e­tooth, kom­pas­si, valo­an­tu­ri jne. Lisä­tie­toa lait­tees­ta www.mic­ro­bit.org

Saat kou­lu­tuk­ses­ta teh­tä­vä­kor­tit, joi­ta voit käyt­tää avuk­si ope­tuk­ses­sa.
HUOM! Kou­lu­tuk­seen ei vaa­di­ta poh­ja­tie­to­ja oh­jel­moin­nis­ta, vaan sii­nä käy­dään läpi oh­jel­moin­nin pe­rus­kä­sit­teet hyö­dyn­tä­en Mic­ro:bit­tiä.

Kou­lut­ta­ja
Juho Lai­ti­nen,  luo­kan­o­pet­ta­ja, In­no­kas-ver­kos­ton alue­koor­di­naat­to­ri, tvt-men­tor
Juho on  kou­lut­ta­nut opet­ta­jia ym­pä­ri Suo­men oh­jel­moin­nis­ta, ro­bo­tii­kas­ta, mic­ro:bi­teis­tä.

Koh­de­ryh­mä
Pe­rus­as­teen opet­ta­jat luo­kil­la 1-9.
Huom! Kou­lu­tuk­seen voi­daan enin­tään 20 hlö:ä.

Aika
Kes­ki­viik­ko­na 16.1.2019 klo 9.00-15.30, Ii­sal­mi


Hin­ta
130 €,  hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit.

Il­moit­tau­tu­mi­set
4.1.2019 men­nes­sä


Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015