Esimiehen työoikeus - onnistuneesta rekrytoinnista lailliseen irtisanomiseen

17.1.2019, Iisalmi

Esi­mie­hen työ­oi­keus

Rekrytointi ja irtisanominen ovat haastavia tilanteita

Uu­den työn­te­ki­jän tai vi­ran­hal­ti­jan rek­ry­toin­ti ja irti­sa­no­mis­ti­lan­teet ovat haas­ta­via. Esi­mie­hen työ­oi­keus -kou­lu­tus­päi­väs­sä näi­tä ti­lan­tei­ta tar­kas­tel­laan lain­sää­dän­nön poh­jal­ta.  Mit­kä sei­kat ei­vät saa olla pe­rus­tee­na jät­tää hen­ki­lö rek­ry­toi­mat­ta? Mil­lä lain­mu­kai­sil­la pe­rus­teil­la hen­ki­lö voi­daan irti­sa­noa?  Ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­ja tie­tää, mi­ten ja mitä tie­to­ja työn­an­ta­ja voi hank­kia työn­ha­ki­jas­ta rek­ry­toin­ti­ti­lan­tees­sa. Osal­lis­tu­ja pe­reh­tyy työ­suh­teen/vir­ka­suh­teen päät­tä­mis­tä kos­ke­viin kes­kei­siin sään­nök­siin ja vah­vis­taa osaa­mis­taan so­vel­taa tie­to­jaan tyy­pil­li­sis­sä irti­sa­no­mis­ti­lan­teis­sa.

Si­säl­tö
Ai­het­ta kä­si­tel­lään lain­sää­dän­nön ja oi­keus­ta­paus­ten kaut­ta sekä osal­lis­tu­jien omia ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä työs­tä­en.
Osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus etu­kä­teen toi­mit­taa ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jal­le. Kou­lut­ta­ja vas­taa ky­sy­myk­siin si­ten, ett­ei ke­nen­kään hen­ki­löl­li­syys tule ilmi. Kä­si­tel­tä­vi­nä ovat työ­e­lä­män tie­to­suo­ja­lain vaa­ti­muk­set, ter­vey­den­ti­laa kos­ke­vien tie­to­jen kä­sit­te­ly ja hy­väk­si­käyt­tö, ri­kos­re­kis­te­ri­ot­teet ja nii­den kä­sit­te­ly, huu­me­tes­tauk­set ja tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­set, tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus­lain vel­voit­teet sekä työ­so­pi­mus­lain ja vi­ran­hal­ti­ja­lain sään­nök­set.

Kou­lut­ta­ja HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Koh­de­ryh­mä

Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mie­het sekä var­hais­kas­va­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät esi­mies­työs­tä kiin­nos­tu­neet

Aika
tors­tai­na 17.1.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hin­ta
153 €, hin­taan si­säl­tyy myös ilta­päi­vä­kah­vit

Il­moit­tau­tu­mi­set
9.1.2019  men­nes­sä


Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015