Esimiehen vuorovaikutustaidot

21.2.2019, Iisalmi

Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

Vuorovaikutustaidot korostuvat esimiehen työssä

Toi­mi­van yh­teis­toi­min­nan edel­ly­tys on hyvä vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen. Esi­mie­hen työs­sä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ko­ros­tu­vat, kos­ka joh­ta­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kaut­ta. Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen pi­tää si­säl­lään tie­toa, tai­toa ja suh­tau­tu­mis­ta. Jo­kai­sen työ­yh­tei­sön jä­se­nen vuo­ro­vai­ku­tus nä­kyy työ­yh­tei­sös­sä.

Tämä kou­lu­tus­päi­vä on osa Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta.

Si­säl­tö

Ta­voi­te

Kou­lut­ta­ja FM Min­na Haap­saa­ri

Koh­de­ryh­mä

Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mie­het sekä var­hais­kas­va­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät esi­mies­työs­tä kiin­nos­tu­neet

Aika
tors­tai­na 21.2.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hin­ta
153 €, hin­taan si­säl­tyy myös ilta­päi­vä­kah­vit

Il­moit­tau­tu­mi­set
11.2.2019  men­nes­sä


Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015