Talollinen vai torppari, suutari vai sotilas?

6.2.- 6.3.2019, verkko

Ta­lol­li­nen vai torp­pa­ri, suu­ta­ri vai so­ti­las?

Löydätkö sukutietosi suurista tietokannoista?

Ny­ky­ään suku­tut­ki­mus­ai­neis­toa on pal­jon in­ter­ne­tis­sä ja tut­ki­mus­ta voi teh­dä koti­ko­neel­ta kä­sin. Haas­teek­si muo­dos­tuu ar­kis­to­ai­neis­to­jen tul­kin­ta ja omien suku­tie­to­jen löy­tä­mi­nen suur­ten tie­to­kan­to­jen jou­kos­ta.

Sisältö

Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la käy­dään läpi suku­tut­ki­mus­tie­to­kan­to­ja, joi­den avul­la voit teh­dä tut­ki­mus­ta muun mu­as­sa ta­lol­li­sis­ta ja torp­pa­reis­ta. Suu­ta­rei­den ja mui­den­kin käsi­työ­läis­ten sekä so­ti­lai­den tut­ki­muk­ses­sa on omat eri­tyis­piir­teen­sä ja kurs­sil­la pe­reh­dym­me myös nii­hin.

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan kir­kol­lis­ten ai­neis­to­jen li­säk­si myös muun mu­as­sa peru­kir­joi­hin, hen­ki­kir­joi­hin, Suo­men Asu­tuk­sen Yleis­lu­et­te­loon ja lain­huu­to­kor­tis­toi­hin. Näi­den avul­la tut­ki­ja saa oman su­vun ker­to­muk­seen elä­vyyt­tä nimi­lu­et­te­loi­den li­säk­si.

In­ter­net-tie­to­kan­to­jen käyt­töä ja esi­mer­kit ta­lol­li­sen, torp­pa­rin, suu­ta­rin ja so­ti­laan suku­tut­ki­muk­sis­ta 1800-lu­vul­ta 1700-lu­vul­le. Opis­ke­li­jat saa­vat kurs­sin ajan käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen Yh­dis­tyk­sen (SSHY) jä­sen­tun­nuk­set, jol­loin heil­lä on pää­sy vain jä­se­nil­le tar­koi­tet­tui­hin ai­neis­toi­hin.

Tavoitteet

An­taa val­miuk­sia tut­kia omaa su­kua it­se­näi­ses­ti koti­ko­neel­ta kä­sin. kurs­si­lai­set saa­vat mal­li­tut­ki­muk­sis­ta esi­merk­kien avul­la apua omiin tut­ki­muk­siin.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Kohderyhmä

So­pii kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet sel­vit­tä­mään oman su­vun ta­ri­naa ja ovat ai­em­min jo vä­hän har­ras­ta­neet suku­tut­ki­mus­ta tai käy­neet esim. suku­tut­ki­muk­sen start­ti­kurs­sin.

Aika

ke 6.2.- 6.3.2019, ver­kos­sa klo 17.30-19.00 (10h), ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

70 €

Ilmoittautumiset

29.1.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015