Lapsivaikutusten arviointi (1 op)

13.3.-17.4.2019, verkko

Lapsivaikutusten arviointi arvioi päätösten ja ja toiminnan vaikutuksia lapsiin

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa (LAVA) ar­vi­oi­daan pää­tös­ten ja toi­min­nan vai­ku­tuk­sia lap­siin.  Mi­ten pää­tös tai toi­min­ta voi­daan to­teut­taa lap­sen edun kan­nal­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Tyy­pil­li­ses­ti täl­lai­set pää­tök­set kos­ket­ta­vat las­ten var­hais­kas­va­tus­ta, ope­tus­ta tai so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta. Suo­mes­sa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­te­ja on teh­ty kou­lu­verk­ko­uu­dis­tus­ten yh­tey­des­sä, per­he­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­sa, las­ten ter­vey­den­huol­lon to­teu­tuk­seen liit­ty­vis­sä muu­tok­sis­sa ja las­ten pal­ve­lu­jen mak­sui­hin liit­ty­en.

Tavoitteena
Sisältö

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti tu­lee teh­dä ti­lan­teis­sa, jois­sa pää­tös kos­ket­taa isoa jouk­koa lap­sia tai nuo­ria. Toi­saal­ta lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti tu­lee teh­dä myös sil­loin, kun se kos­ket­taa pien­tä jouk­koa lap­sia tai nuo­ria, jos asia on lap­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­nen. Täl­lai­sia asi­oi­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lun pal­ve­lut. Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa tu­lee eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­da haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vat lap­set tai nuo­ret, ku­ten vam­mai­set, ko­din ulko­puo­lel­le si­joi­te­tut tai maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set lap­set. Las­ten ja nuor­ten osal­lis­tu­mi­nen vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tiin on tär­keä osa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia.

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det ar­vi­oi­da lap­siin koh­dis­tu­via vai­ku­tuk­sia pää­tök­sen­te­os­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa har­joi­tel­laan, mi­ten las­ten hy­vin­voin­tiin ja oi­keuk­siin vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä voi­daan tar­kas­tel­la ko­ko­nai­suu­te­na sekä mi­ten pää­tös­ten vai­ku­tuk­sia lap­siin ja nuo­riin voi­daan ar­vi­oi­da en­nak­koon.

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö

To­teu­tus­ta­pa

Kou­lu­tus to­teu­te­taan ko­ko­naan ver­kos­sa ja se aloi­te­taan yh­tei­sel­lä verk­ko­lu­en­nol­la ke 13.3.2019 klo 14-15.30. Lu­en­non jäl­keen osal­lis­tu­ja ete­nee it­se­näi­seen tah­tiin lu­ke­mal­la ja poh­ti­mal­la läh­tei­tä ja kes­kus­te­le­mal­la mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa Mood­le-oppi­ym­pä­ris­tös­sä ja  te­ke­mäl­lä lap­si­ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­ma (op­pi­mis­teh­tä­vä). Kou­lut­ta­ja an­taa oh­jaus­ta kes­kus­te­luun ja teh­tä­vien te­ke­mi­seen.

Työs­ken­te­ly­aika Mood­les­sa on  17.4.2019 asti (mo­duu­lit 1-3).  Kou­lut­ta­ja an­taa verk­ko­lu­en­nol­la tar­kem­mat päi­vä­mää­rät mo­duu­lien suo­rit­ta­mi­seen. Tun­nuk­set Mood­len op­pi­mis­ym­pä­ris­töön saat kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Mo­duu­li 1: Pe­rus­teet lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nil­le (3 h)
En­sim­mäi­ses­sä osi­os­sa on ai­hee­na lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti osa­na en­nak­ko­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­per­het­tä, lap­sen oi­keu­det ja osal­li­suus. Osal­lis­tu­ja pe­reh­tyy ma­te­ri­aa­liin ja poh­tii sitä ja vas­taa ly­hy­es­ti ky­sy­myk­siin.

Ma­te­ri­aa­li koos­tuu pää­a­si­as­sa seu­raa­vis­ta läh­teis­tä (so­vel­tu­vin osin):

Mo­duu­li 2 Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti –pro­ses­si ja esi­mer­kit ( 3 h)
Täs­sä osuu­des­sa käy­dään läpi lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin to­teut­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä, pro­ses­si ja esi­merk­ke­jä. Osal­lis­tu­ja tu­tus­tuu verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin vai­hei­siin ja lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti -esi­merk­kei­hin ja poh­tii nii­tä ja vas­taa ly­hy­es­ti ky­sy­myk­siin.

Ma­te­ri­aa­li koos­tuu pää­a­si­as­sa seu­raa­vis­ta läh­teis­tä (so­vel­tu­vin osin):

Mo­duu­li 3 Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti-ca­sen suun­nit­te­le­mi­nen (op­pi­mis­teh­tä­vä 6 h)

Vii­mei­ses­sä osi­os­sa osal­lis­tu­ja va­lit­see oman ar­vi­oin­ti­koh­teen ja saa oh­jeet suun­ni­tel­man te­ke­mi­seen. Op­pi­mis­teh­tä­vä pa­lau­te­taan yh­tei­sel­le verk­ko­a­lus­tal­le. Osal­lis­tu­jat myös kom­men­toi­vat mui­den suun­ni­tel­mia. Jo­kai­nen osal­lis­tu­ja saa kou­lut­ta­jal­ta oh­jaus­ta työn te­ke­mi­sen ai­ka­na ja hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen työs­tään.

Kouluttaja

Kati Hon­ka­nen, HTL,  so­si­no­mi, te­kee kas­va­tus­tie­teel­lis­tä väi­tös­kir­jaa ”Hy­vin­voin­nin pai­kat – Moni­me­ne­tel­mäl­li­nen tut­ki­mus lap­si­per­hei­den jä­sen­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten hy­vin­voin­nin ko­ke­muk­sis­ta ar­jen ym­pä­ris­töis­sä” Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa. Kati on työs­ken­nel­lyt 2017–2018 Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­la hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­kees­sa Lap­si- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­mas­sa (LAPE) pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä lap­sen oi­keuk­siin ja tie­toon pe­rus­tu­vas­sa toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­sen ko­ko­nai­suu­des­sa ke­hit­tä­en lap­si­ys­tä­väl­li­sen hal­lin­non työ­ka­lu­ja, ku­ten lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia ja lap­si­bud­je­toin­tia.

Ka­tin ai­kai­sem­pia työ­teh­tä­viä ovat yh­dis­tä­neet ra­ken­tei­den ja toi­min­ta­ta­po­jen ta­voit­teel­li­nen ke­hit­tä­mi­nen ja tut­ki­mi­nen yh­teis­työs­sä laa­jois­sa ver­kos­tois­sa eri­lai­sis­sa so­si­aa­li-, ter­veys- ja si­vis­tys­alan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sis­sa. Ka­til­la on myös am­ma­til­li­sen opet­ta­jan pä­te­vyys ja ko­ke­mus­ta amk-opet­ta­ja­na.

Kati on kir­joit­ta­nut tie­teel­li­siä ar­tik­ke­lei­ta, ku­ten Child­ren and Young Pe­op­le as Co-Re­se­arc­hers – Re­se­arc­hing Sub­jec­ti­ve Well-Being in Re­si­den­ti­al Area with Vi­su­al and Ver­bal Met­hods. Hon­ka­nen, K. & Poi­ko­lai­nen, J. & Karls­son, L. (2018). Child­ren’s Ge­og­rap­hies 16: 2, s. 184–195.

Kohderyhmä

Kun­tien ja maa­kun­tien pää­tös­val­mis­te­li­jat ja pää­tök­sen­te­ki­jät, niin vi­ran­hal­ti­jat kuin luot­ta­mus­hen­ki­löt. Li­säk­si kou­lu­tus so­pii myös las­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le työn­te­ki­jöil­le.

Aika

Verk­ko­lu­en­to 13.3.2019 klo 14.-15.30
Verk­ko­työs­ken­te­ly 14.3.-17.4.2019

Hinta

120 €

Ilmoittautumiset

27.2.2019 men­nes­sä

Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa ar­vi­oi­daan pää­tös­ten ja toi­min­nan vai­ku­tuk­sia lap­siin.

Kati Hon­ka­nen on lap­si­vaik­tus­ten ar­vi­oin­nin asi­an­tun­ti­ja.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015