Mindfulness - kokonaisvaltainen hyvinvointi ja stressinhallinta

22.-23.3.2019, Iisalmi

Mind­ful­ness – koko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti ja stres­sin­hal­lin­ta

Mindfulnessin parhaita käytäntöjä hyvinvoinnin tueksi

Mind­ful­ness on tie­tois­ta, hy­väk­sy­vää läs­nä­oloa ja ha­vain­noin­tia täs­sä het­kes­sä.
Min­ful­ness aut­taa stres­sin ja vä­sy­myk­sen tun­nis­ta­mi­ses­sa sekä aja­tus­ten, tun­tei­den ja ki­pu­jen ha­vain­noin­nis­sa. Se pa­ran­taa unta ja im­muu­ni­puo­lus­tus­ta sekä ma­dal­taa ve­ren­pai­net­ta ja kor­ti­so­li­ta­soa.

Mind­ful­ness aut­taa huo­maa­maan käy­täm­me­kö ai­kam­me vii­saas­ti sekä aut­taa miet­ti­mään omia ar­vo­jam­me; eläm­me­kö sel­lais­ta elä­mää kuin ha­lu­am­me?

Mind­ful­ness-har­joit­teet tu­ke­vat mm. itse­sää­te­lyä, stres­sin­hal­lin­taa ja ren­tou­tu­mis­ta. Har­joit­teet ovat pa­laut­ta­via har­joi­tuk­sia. Stres­si- ja pa­lau­tu­mis­jak­so­ja so­pi­vas­ti vuo­rot­te­le­mal­la voi­daan vält­tyä stres­sin pit­kit­ty­mi­sel­tä. Mind­ful­ness-har­joit­teet ovat osoit­tau­tu­neet erit­täin te­hok­kaik­si stres­sin ja stres­si­pe­räis­ten sai­rauk­sien lie­vit­tä­jäk­si.

Mind­ful­ness-har­joit­teet li­sää­vät tun­ne­ta­son va­kaut­ta. Vai­kei­den ti­lan­tei­den kä­sit­te­ly hel­pot­tuu ja tämä voi pa­ran­taa käy­tös­tä­si ja ih­mis­suh­tei­ta­si suu­res­ti. Li­säk­si oma ajan­käyt­tö­si te­hos­tuu, sil­lä opit kes­kit­ty­mään yh­teen asi­aan, jol­loin te­ke­mi­nen on pal­jon ehe­äm­pää ja te­hok­kaam­paa. Myös kär­si­väl­li­syy­te­si ja psyyk­ki­nen jous­ta­vuus li­sään­ty­vät.
Mind­ful­ness-tai­to­jen sään­nöl­li­nen har­joit­ta­mi­nen on to­det­tu ko­hen­ta­van ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia, työs­sä jak­sa­mis­ta sekä pa­ran­ta­van teh­dyn työn ja elä­män laa­tua.

Kou­lu­tuk­ses­sa käym­me läpi mind­ful­nes­sin pe­rus­tei­ta ja par­hai­ta käy­tän­tö­jä hy­vin­voin­nin tu­ek­si. Saat apua stres­sin­hal­lin­taan ja koko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin (uni, ra­vin­to, lii­kun­ta). Kou­lu­tuk­seen si­säl­ty­vät ma­te­ri­aa­lit sekä moni­puo­li­set oh­ja­tut mind­ful­ness-har­joit­teet.
Mind­ful­ness-ky­vyn ke­hit­ty­mi­nen vaa­tii tois­toa ja har­joi­tuk­sia on teh­tä­vä sään­nöl­li­ses­ti.  Kou­lu­tuk­ses­sa har­joi­tuk­siin pää­see sy­vem­min si­säl­le, jol­loin niis­tä tu­lee hel­pom­min osa ar­kea.

Kouluttaja

Mind­ful­ness-val­men­ta­ja Anne-Kris­tii­na Ko­leh­mai­nen

Kohderyhmä

Tämä kou­lu­tus so­pii si­nul­le joka olet kiin­nos­tu­nut mind­ful­nes­sis­ta ja

Aika

22.-23.3.2019 pe klo 16.30-19.45 ja la klo 9.00-15.30, Ii­sal­mi

Hinta

93 €, hin­ta si­säl­tää per­jan­tain ilta­kah­vit

Ilmoittautumiset

8.3.2019 men­nes­sä


“Kou­lu­tus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den py­säh­ty­mi­sel­le, omien voi­ma­va­ro­jen kar­toit­ta­mi­sel­le ja tur­has­ta irti pääs­tä­mi­sel­le.”

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015