Lupa mokata - improvisointi arjessa

11.4.2019, Iisalmi

Lupa mo­ka­ta – imp­ro­vi­soin­ti ar­jes­sa

Lupa mokata: huomioi, hyväksy ja heittäydy!

Kai­kil­la meil­lä on lupa mo­ka­ta! Mo­kaa­mi­sen hy­väk­sy­mi­nen ja ym­mär­tä­mi­nen voi olla uu­den ajat­te­lu­ta­van alku. Tule yk­sin tai yh­des­sä työ­ka­ve­rei­de­si kans­sa viet­tä­mään eri­lai­nen, vir­kis­tä­vä ilta­päi­vä. So­pii hy­vin myös tyhy-päi­väk­si!

Kaik­ki imp­ro­vi­soi­vat elä­mäs­sään ehkä huo­maa­mat­taan, jat­ku­vas­ti. Elä­män eteen tuo­miin ti­lan­tei­siin ei voi olla aina val­mis­tau­tu­nut. Imp­ro­vi­saa­ti­on ohje­nuo­ris­ta on mah­dol­lis­ta löy­tää uu­sia työ­vä­li­nei­tä, jot­ka aut­ta­vat vir­hei­siin suh­tau­tu­maan uu­del­la ta­val­la elä­män epä­var­muuk­siin. epä­on­nis­tu­mi­siin ja vir­hei­siin. Ne aut­ta­vat ke­hit­tä­mään ai­toa itse­luot­ta­mus­ta sekä kes­ken­e­räi­syy­den sie­to­ky­kyä. Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta  tu­lee imp­ro­vi­soi­den toi­mi­via, hy­väk­sy­viä ja ra­ken­ta­via.

In­ten­sii­vi­nen, ins­pi­roi­va ja osal­lis­ta­va kou­lu­tus­päi­vä kut­suu si­nut siir­ty­mään kont­rol­lis­ta kon­tak­tiin, suun­nit­te­lus­ta läs­nä­o­loon ja hal­lin­nas­ta sal­lin­taan. Tut­kim­me ke­hon ja mie­len yh­teyt­tä, käym­me läpi muu­ta­mia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja itse­kri­tii­kis­tä ir­ti­pääs­tä­mi­seen ja po­si­tii­vi­sen ener­gi­an va­paut­ta­mi­seen help­po­jen ja haus­ko­jen har­joi­tus­ten avul­la.
Kou­lu­tus poh­jau­tuu Pia Ko­po­sen ”Lupa mo­ka­ta – imp­ro­vi­soin­ti ar­jes­sa” -kir­jaan ja tar­jo­aa syvä­su­kel­luk­sen te­ok­ses­sa kä­si­tel­tyi­hin tee­moi­hin.

Sisältö
Tavoite

Ta­voit­tee­na on hyp­päyt­tää osal­lis­tu­ja het­kek­si irti ar­jes­ta ja an­taa oi­val­luk­sia oman hen­ki­sen hy­vin­voin­nin löy­tä­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Li­säk­si ta­voit­tee­nam­me on tun­nis­taa ne toi­min­ta­me­ka­nis­mit, jot­ka ra­joit­ta­vat ja vai­keut­ta­vat esi­mer­kik­si ar­ki­sia vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta.

Kouluttaja

Pia Ko­po­nen

FM, NLP-As­so­ci­a­te Trai­ner Pia Ko­po­nen
Vuo­ro­vai­ku­tus- ja il­mai­su­tai­to­kou­lut­ta­ja Pia Ko­po­nen on  oh­jan­nut ja opet­ta­nut imp­ro­vi­si­oin­tia ja  imp­ro­vi­saa­ti­o­te­at­te­ria jo vuo­des­ta 2000.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tu­tus­tua it­seen­sä pa­rem­min

Aika

Tors­tai­na 11.4.2019 klo 12.30-18.00, Ii­sal­mi

Hinta

97 €, hin­ta si­säl­tää myös ilta­päi­vä­kah­vit

Ryh­mä­hin­nat:
3-5 osal­lis­tu­jaa 90 e/hlö
6-10 osal­lis­tu­jaa 80 e/hlö
11 osal­lis­tu­jaa tai enem­män 70 e/hlö

ilmoittautuminen

28.3.2019 men­nes­sä

Tämä kou­lu­tus myös Kuo­pi­os­sa 20.2.2019, lisä­tie­dot täs­tä.


Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015