Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen

14.2.2019, Iisalmi

Vai­kei­den asi­oi­den pu­heek­si ot­ta­mi­nen

Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ammattimaisesti tunnepitoisissa tilanteissa

Toi­mi­va työ­yh­tei­sö on kaik­kien yh­tei­sön jä­sen­ten toi­ve­tila, jos­sa asi­at luis­taa ja hom­mat su­juu. Tä­män kou­lu­tuk­sen jäl­keen nos­te­taan kis­sa pöy­däl­le, kes­kus­tel­laan am­mat­ti­mai­sel­la ot­teel­la vai­ke­at asi­at auki.

Sisältö:

Ta­voit­tee­na toi­mi­va työ­yh­tei­sö – on­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­sy

On­gel­mat ei­vät ka­toa vai­ke­ne­mal­la

Kis­sa pöy­däl­le! Pu­heek­si ot­ta­mi­sen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

Kes­kus­te­lun jä­mäk­kä oh­jaa­mi­nen

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy myös Case työs­ken­te­lyä. Lo­puk­si hy­vät käy­tän­teet ja ide­at ja­koon!
En­nen kou­lu­tuk­sen al­kua lä­he­täm­me osal­lis­tu­jil­le ly­hy­en ky­se­lyn jos­sa kar­toi­te­taan osal­lis­tu­jien toi­vei­ta ja tar­pei­ta kou­lu­tus­ta koh­taan.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja

Kouluttaja

YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Sir­pa Puo­lak­ka
Kou­lut­ta­jal­la on pit­kä työ­ko­ke­mus suo­ma­lai­sen työ­e­lä­män vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kou­lut­ta­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä sekä 8 vuo­den ko­ke­mus työ­yh­tei­sö­so­vit­te­li­ja­na.

Sir­pa Puo­lak­ka

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu joh­ta­jil­le ja esi­mie­hil­le esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le

Aika

Tors­tai­na 14.2.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

150 €, hin­ta si­säl­tää myös ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

1.2.2019 men­nes­sä


Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015