Arviointi - koulutus lukioiden opettajille

23.2.2019, Iisalmi

Arviointi lukiokoulutuksessa

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on sy­ven­tää opet­ta­jien ar­vi­oin­ti­tie­to­ja ja tai­to­ja ts. sel­lais­ta ar­vi­oin­ti­o­saa­mis­ta, joi­ta opet­ta­jat tar­vit­se­vat omas­sa työs­sään. Ta­voit­tee­na on myös ke­hit­tää oppi­lai­tok­sen ar­vi­oin­ti­kult­tuu­ria niin, että se tu­kee myös käy­tän­nös­sä opet­ta­jien ar­vi­oin­ti­työ­tä.

Si­säl­tö:

In­ter­ak­tii­vi­nen lu­en­to-osuus, joka pe­rus­tuu Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­mien pe­rus­tei­siin (2015).

Edel­lä esi­tet­ty­jä ai­hei­ta työs­te­tään yh­des­sä, käy­dään pari- ja pien­ryh­mä­kes­kus­te­lui­ta ja pei­la­taan kä­si­tel­tyä ai­het­ta oman työn tai työ­yh­tei­sön näkö­kul­mas­ta.

Työ­paja­työs­ken­te­lyn ta­voi­te ja si­säl­tö

Työ­paja­o­suu­des­sa pa­neu­du­taan seu­raa­viin asi­oi­hin käy­tän­nön työs­ken­te­lyn avul­la

Kou­lu­tuk­seen kuu­luu myös en­nak­ko­teh­tä­vä, joka lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le noin viik­ko en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kou­lut­ta­ja

KT, FL Na­jat Qu­ak­rim-Soi­vio.
Na­jat on kou­lut­ta­nut ja lu­en­noi­nut ar­vi­oin­nis­ta sekä suo­ma­lai­sia että kan­sain­vä­li­siä ope­tus­alan asi­an­tun­ti­joi­ta. Hän on myös jul­kais­sut ar­vi­oin­nis­ta te­ok­set Op­pi­mi­sen ja osaa­mi­sen ar­vi­oin­ti (2016) ja sekä Yli­op­pi­las va­lin­to­jen pyör­teis­sä (2018) yh­des­sä Sirk­ku Ku­pi­ai­sen ja Juk­ka Mar­ja­sen kans­sa.

Koh­de­ryh­mä

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ope­tus­hen­ki­lös­tö

Aika

Lau­an­tai­na 23.2.2019 klo 8.30-15.00, Ii­sal­mi
(Huom! Aamu­kah­vit jo klo 8.00-8.30)

Hin­ta

150 €, hin­taan si­säl­tyy myös lou­nas sekä aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit.

Il­moit­tau­tu­mi­set

8.2.2019 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!


Ar­vi­oin­ti – kou­lu­tus lu­ki­oi­den opet­ta­jil­le

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015