ENGLANTI Activate your English – englantia valealkajille

3.-7.6.2019, Iisalmi

ENG­LAN­TI Ac­ti­va­te your Eng­lish – eng­lan­tia vale­al­ka­jil­le

Activate your English  -ruostuneet englannin kielen taidot esiin

Aika
ma-pe 3.-7.6.2019 klo 16.30-19.45,  Ii­sal­mi

Koh­de­ryh­mä
Hen­ki­löt jot­ka ovat ai­em­min opis­kel­leet hie­man eng­lan­tia,  tai hen­ki­löt, joi­den kie­li­opin­nois­ta on jo ku­lu­nut kau­an ai­kaa ja tai­dot ovat pääs­seet ruos­tu­maan.

Si­säl­tö

Täl­lä kurs­sil­la ak­ti­voi­daan unoh­tu­neet tai­dot uu­del­leen! Kurs­sil­la käy­dään läpi pe­rus­kie­li­op­pia ja sa­nas­toa ja ote­taan uu­del­leen käyt­töön jo unoh­tu­nei­ta ra­ken­tei­ta.  Eri­lais­ten kom­mu­ni­kaa­ti­o­har­joi­tus­ten kaut­ta ke­hi­te­tään kuul­lun ym­mär­tä­mis­tä ja suul­lis­ta kie­li­tai­toa sekä ään­tä­mistä. Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Kou­lut­ta­ja
Eng­lan­nin ja es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hin­ta
60  €

Il­moit­tau­tu­mi­set
20.5.2019 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT, IL­MOIT­TAU­DU NYT!

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015