ENGLANTI Speak Up - englannin keskustelukurssi

17.-20.6.2019, Iisalmi

ENG­LAN­TI Spe­ak Up – eng­lan­nin kes­kus­te­lu­kurs­si

Aika
ma-to 17.-20.6.2019  klo 16.30-19.45, Ii­sal­mi

Koh­de­ryh­mä
Kes­ki­ta­son eng­lan­nin  kie­len tai­dot omaa­vat hen­ki­löt, jot­ka ovat opis­kel­leet eng­lan­tia noin/ai­na­kin 4 vuot­ta.

Si­säl­tö
Täl­lä kurs­sil­la ak­ti­voi­daan käyt­töön osal­lis­tu­jien eng­lan­nin kie­len osaa­mi­nen ja he­rä­tel­lään eng­lan­nin kie­li­sen kes­kus­te­lun tai­to­ja.  Kes­kus­tel­laan käy­tän­nön/ar­jen ti­lan­teis­ta, kult­tuu­ris­ta ym. eri­tyi­ses­ti eng­lan­nin kie­li­sis­sä mais­sa. Ai­hei­na esim. ruo­ka, mu­siik­ki, mat­kus­ta­mi­nen, ste­re­o­ty­pi­at, yh­teis­kun­ta, uu­ti­set…  Sa­mal­la  laa­jen­ne­taan eng­lan­nin kie­len sana­va­ras­toa ja tie­tä­mys­tä yleen­sä.

Kou­lut­ta­ja


Eng­lan­nin ja es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hin­ta 50  €

Il­moit­tau­tu­mi­set 3.6.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015