ESPANJA Primeros pasos - Espanjan kielen alkeet, intensiivikurssi

10.-14.6.2019, Iisalmi

Pri­me­ros pa­sos – Es­pan­jan kie­len al­keet, in­ten­sii­vi­kurs­si

Espanjan alkeet intensiivikurssilla opit perussanastoa ja rohkaistut  puhumaan espanjaa!

Aika
ma-pe 10.-14.6.2019  klo 16.30-19.45, Ii­sal­mi

Koh­de­ryh­mä
Vas­ta-al­ka­jat tai vä­hän es­pan­jaa osaa­vat

Sisältö

Joh­da­tus es­pan­jan kie­len al­kei­siin. Har­joi­tel­laan pe­rus­sa­nas­toa ja ra­ken­tei­ta. Opit käyt­tä­mään kiel­tä ta­val­li­sis­sa ti­lan­teis­sa. Kurs­sil­le voi tul­la mu­kaan myös jos olet jo ai­em­min opis­kel­lut pe­rus­tei­ta ja tai­dot ovat hie­man ruos­tu­neet. Vah­vis­tat ja roh­kais­tut käyt­tä­mään jo ai­em­min han­kit­tu­ja tai­to­ja­si! Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Kou­lut­ta­ja
Es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hin­ta 60  €

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.5.2019 men­nes­sä

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015