Valokuvaus: Iisalmen immeisiä

24.-27.6.2019, Iisalmi

Ku­vaa­ja: Tii­na Pu­put­ti. ”Ku­vat­tu 2012 Valo ja va­lai­su -kir­jaan. Ku­vas­sa on isä­ni hä­nel­le tär­ke­äs­sä pai­kas­sa: omal­la mö­kil­lään ja itse­ra­ken­ne­tun savu­sau­nan edes­sä” ”

Mitä, mis­sä, mil­loin, mik­si ja kuka – kiin­nos­taa­ko ih­mis­ten ku­vaa­mi­nen Si­nua ? Nä­kyy­kö ku­vis­sa­si, mil­lai­nen ih­mi­nen ku­vas­sa on? Olet­ko miet­ti­nyt, mi­ten saat ih­mis­ku­vii­si myös ta­ri­nal­li­suut­ta? Tai sitä, kuin­ka koh­taat ku­vaus­ti­lan­tees­sa ku­vat­ta­van ja kuin­ka oh­jaat hän­tä ku­vaus­ti­lan­tees­sa?

Tämä kou­lu­tus on juu­ri Si­nul­le, joka ha­lu­at op­pia li­sää ih­mis­ten ku­vaa­mi­ses­ta – eli sii­tä, kuin­ka koh­da­taan sa­vo­lai­nen sup­liik­ki ja ku­va­taan se im­mei­nen nii, että myös Ii­sa­la­mi näk­kyy.

Aika  24.-27.6.2019 (ma-to)  klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lu­tuk­ses­sa on teh­tä­viä myös il­tai­sin,  aika­tau­lus­ta so­vi­taan yh­des­sä kou­lu­tuk­sen alus­sa, aloi­tus/lo­pe­tus myö­hem­min tms.


Koh­de­ryh­mä

Kurs­sil­le voi­daan ot­taa enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Kou­lu­tus kes­kit­tyy hen­ki­lö­ku­vauk­seen ul­ko­na ja si­säl­lä. Ta­voit­tee­na on ku­va­ta ”Ii­sal­men im­mei­siä” ku­vat­ta­vil­le tär­keis­sä pai­kois­sa. Li­säk­si ta­voit­tee­na on, että ku­vis­sa nä­ky­vät Ii­sal­mel­le tyy­pil­li­set pai­kat.

Kou­lu­tus koos­tuu ku­vaus­de­monst­raa­ti­ois­ta, joil­la ha­vain­nol­lis­te­taan hen­ki­lö­ku­vauk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta. Li­säk­si ku­va­taan pal­jon pal­jon itse Ii­sal­men im­mei­siä. Kou­lu­tuk­seen kuu­lu­vat myös yh­tei­set kuva­pa­lau­te­kes­kus­te­lut.
Kou­lu­tuk­sen päät­teek­si ku­vis­ta koo­taan valo­kuva­näyt­te­ly. Näyt­te­ly­ku­vien va­lin­ta, vii­meis­te­ly ja ri­pus­tuk­sen suun­nit­te­lu kuu­lu­vat kou­lu­tuk­sen si­säl­töön.
Kou­lu­tuk­seen ei kuu­lu jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ase­tus­ten ope­tus­ta, ei myös­kään valo­ku­vauk­sen pe­rus­tei­ta. Nämä tai­dot tu­lee olla jo ai­em­min han­kit­tu­na.

Kou­lu­tus toi­mii  jat­ko­na ke­säl­lä 2018 pi­de­tyl­le Mil­jöö­hen­ki­lö­ku­vauk­sen pe­rus­teil­le.
Huom!!  Voit osal­lis­tua tä­hän, vaik­ka et oli­si ol­lut mu­ka­na vii­me ke­sä­nä!

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tar­vit­ta­vaa omaa ka­lus­toa

HUOM!
Voit osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen vaik­ka si­nul­la ei oli­si­kaan mi­tään eril­li­siä lisä­va­lon­läh­tei­tä. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na näet käy­tös­sä eri­lai­sia kei­no­ja val­lit­se­van va­lon muok­kauk­seen ja saat sii­tä ken­ties ide­oi­ta ja vink­ke­jä sii­hen, mil­lai­sia lisä­va­lon­läh­tei­tä ehkä kan­nat­taa tu­le­vai­suu­des­sa hank­kia.

Kou­lut­ta­ja valo­kuva­kou­lut­ta­ja, valo­ku­vaa­ja, tie­to­kir­jai­li­ja Tii­na Pu­put­ti

Tii­na Pu­put­ti

Into­hi­mos­ta valo­ku­vauk­seen Tii­na Pu­put­ti ku­vaa, kou­lut­taa ja kir­joit­taa. In­nos­tu, ins­pi­roi­du ja il­mai­se on hä­nen kan­ta­va tee­man­sa käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä valo­kuva­kou­lu­tuk­sis­sa.

Tii­na Pu­put­ti  kou­lut­taa eri oppi­lai­tok­sis­sa, yri­tyk­sis­sä ja yh­tei­söis­sä valo­ku­van ym­mär­rys­tä ja ku­vaus­tai­to­ja kai­paa­via ih­mi­siä aina har­ras­ta­jis­ta ku­vaa työs­sään tar­vit­se­viin ja am­mat­ti­lai­siin asti. Kou­lu­tus­työn ohel­la hän te­kee mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ku­vauk­sia asi­a­kas­toi­mek­si­an­toi­na.
Kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri opin­to­jen jäl­keen hän työs­ken­te­li am­mat­ti­ku­vaa­jia kou­lut­ta­vas­sa Vi­su­aa­li­vies­tin­nän Ins­ti­tuut­ti VVI Oy:ssa  kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja myö­hem­min reh­to­ri­na ja pää­kou­lut­ta­ja­na. Li­säk­si hän on suo­rit­ta­nut Valo­ku­vaa­jan am­mat­ti­tut­kin­non VAT (2004), yrit­tä­jän am­mat­ti­tut­kin­non (2011) ja valo­ku­vaa­jan eri­kois­am­mat­ti­tut­kin­non VEAT (2012). Syk­syl­lä 2015 Suo­men Am­mat­ti­valo­ku­vaa­jat ry myön­si hä­nel­le lii­ton kor­keim­man arvo­ni­men, Mes­ta­ri­ar­von (SAVM).

Do­cen­do on jul­kais­sut kak­si Pu­pu­tin kir­joit­ta­maa kir­jaa: Valo ja va­lai­su – Hen­ki­lö­ku­vaus stu­di­os­sa ja mil­jöös­sä (2012) ja POSE – Mal­lin asen­to ja oh­jaa­mi­nen hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa (2015). Pu­put­ti on myös kään­tä­nyt kir­jan: Et­si­mes­sä: Va­lai­su (2012). Li­säk­si hän toi­mii Ka­me­ra-leh­den va­ki­tui­se­na avus­ta­ja­na ja blog­gaa sään­nöl­li­ses­ti Ka­me­ra-leh­den verk­ko­jul­kai­sus­sa.

Tii­na oli mu­ka­na syk­syl­lä 2018 te­ke­mäs­sä Fo­ta­rit –oh­jel­maa. Hän vas­ta­si oh­jel­mas­sa valo­ku­vauk­sen ope­tuk­sen si­säl­lös­tä, käsi­kir­joit­ti ne ja omat juon­to-osuu­ten­sa. Fo­ta­rit on YLE:n tuot­ta­ma hy­vän fii­lik­sen valo­ku­vaus­oh­jel­ma, joka in­nos­taa ja opet­taa ot­ta­maan pa­rem­pia valo­ku­via pu­he­li­mel­la. Fo­ta­reis­sa nel­jä nuor­ta opis­ke­lee valo­ku­vaus­ta yh­des­sä valo­ku­vauk­sen am­mat­ti­lai­sen Tii­na Pu­pu­tin kans­sa. Fo­ta­rit on kat­sot­ta­vis­sa YLE Aree­nas­sa: https://aree­na.yle.fi/1-4468925

Tii­naa voit seu­ra­ta tääl­tä:
Blog: www.tii­na­pu­put­ti.com
Face­book: https://www.face­book.com/pa­ges/Tii­na-Pu­put­ti-Joy-of-Pho­tog­rap­hy/423938987750053
Lin­ke­dIn: Tii­na Pu­put­ti
Ins­tag­ram: tii­na­pu­put­ti

Il­moit­tau­tu­mi­set 10.6.2019 men­nes­sä KOU­LU­TUS TO­TEU­TUU JA  VIE­LÄ MUU­TA­MA PAIK­KA VA­PAA­NA, IL­MOIT­TAU­DU HETI!

Hin­ta  275  €, Huom!  hin­ta si­säl­tää myös näyt­te­lyn valo­kuva­tu­los­teet (koot 20×30 ja 15×20)

Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut  15.5.2019 men­nes­sä, saat poik­keuk­sel­li­ses­ti 15 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.


Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015