Runouden ABC - menossa oleva koulutus

9.5.-19.9.2019, verkko

Ru­nou­den ABC

Ru­nout­ta pi­de­tään usein kir­jal­li­suu­den la­ji­na, jota ei voi opet­taa, sil­lä ru­noi­li­jak­si syn­ny­tään. Tosi­asia kui­ten­kin on, että jopa ru­noi­li­jak­si syn­ty­neet tar­vit­se­vat nii­tä kei­no­ja ja kir­joit­ta­mi­sen ta­po­ja, jota ru­nou­teen vuo­si­tu­han­sien ai­ka­na on ke­hit­ty­nyt. Ru­noi­li­ja ja ru­non lu­ki­ja tar­vit­see näi­tä kei­no­ja saa­dak­seen irti ru­nos­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon.

Tavoite ja kohderyhmä

Ru­nou­den ABC -verk­ko­kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­tus­tut­taa ru­nou­den eri­lai­siin kei­noi­hin. Kurs­si tu­tus­tut­taa kes­kei­siin ru­nou­teen liit­ty­viin te­o­reet­ti­siin näkö­kul­miin, joi­ta voi so­vel­taa omaan kir­joit­ta­mi­seen. Kurs­si so­vel­tuu myös ru­nou­den lu­ki­jal­le ja opet­ta­jal­le joka ha­lu­aa sy­ven­tää ru­nou­den osaa­mis­taan esi­mer­kik­si ylä­kou­lun ja lu­ki­on äi­din­kie­len ope­tus­ta var­ten. Kurs­si so­vel­tuu niin vas­ta-al­ka­jil­le että jo ru­no­ja kir­joit­ta­neel­le.

Kou­lu­tuk­ses­sa koo­taan ru­noi­li­jan työ­kalu­pak­kia, jon­ka avul­la osal­lis­tu­ja tun­nis­taa eri­lai­sen ru­nou­den kei­no­ja ja osaa käyt­tää nii­tä. Kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia runo­ko­ko­el­man kir­joit­ta­mi­seen.

Sisällöt

1. Mitä runous on?

Ru­nou­den tun­nus­mer­kil­li­set piir­teet: typo­gra­fia, ku­val­li­suus, ryt­mi ja soin­tui­suus, tois­tot, ei-ker­ran­nol­li­suus, nor­mit­to­muus ja tuo­reus
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja tun­nis­taa ru­nou­del­le omi­nai­set piir­teet ja osaa teh­dä eroa eri kir­jal­li­suu­den la­jien vä­lil­lä. Opis­ke­li­ja hah­mot­taa, mil­lai­sia asi­oi­ta ru­noi­li­jan työ­kalu­pak­ki si­säl­tää.

2. Miten runoa kirjoitetaan?

An­ne­taan työ­vä­li­nei­tä ru­non kir­joit­ta­mi­seen: ais­ti­ha­vain­not, tun­teet, ha­vain­to­runo, kol­men tosi­lau­seen tek­niik­ka, mitä sa­no­taan/mi­ten sa­no­taan, tuo­re ja kli­sei­nen il­mai­su, ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­not, ru­non kir­joit­ta­mi­sen pro­ses­si, etään­nyt­tä­mi­nen.
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si ru­non kir­joit­ta­mi­sen eri­lai­sis­ta stra­te­gi­ois­ta. Ru­non työs­tä­mi­sen kei­not ja pro­ses­soin­ti tu­lee tu­tuk­si. Tie­tää ins­pi­raa­ti­o­kir­joit­ta­mi­sen ja pro­ses­si­kir­joit­ta­mi­sen vä­li­sis­tä erois­ta.

3. Kuvallisuus: troopit

Käy­dään läpi kes­kei­set troo­pit: ver­taus, me­ta­fo­ra, per­so­ni­fi­kaa­tio, sym­bo­li, kuva, me­to­ny­nia, sy­nek­do­kee, al­le­go­ria ja eu­fe­mis­mi.
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja hal­lit­see tär­keim­pien troop­pien toi­min­ta­ta­van ja tu­lee tie­toi­sek­si tuo­reis­ta ja kli­sei­sis­tä runo­ku­vis­ta.

4. Kuvallisuus: figuurit

Käy­dään läpi kes­kei­set fi­guu­rit: yleis­tys, lii­oit­te­lu, li­to­tee­si, ky­sy­mys, huu­dah­dus, pu­hut­te­lu, tois­to­fi­guu­rit, pa­ra­dok­si, iro­nia, al­luu­sio, asyn­de­ton, po­ly­syn­de­ton ja el­lip­si.

Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja hal­lit­see tär­keim­pien fi­guu­rien toi­min­ta­ta­van ja tu­lee tie­toi­sek­si tuo­reis­ta ja kli­sei­sis­tä runo­ku­vis­ta.

5. Rytmi: metriikka

Käy­dään läpi met­rii­kan pe­rus­tei­ta: runo­ja­lat, runo­mi­tat, kie­len soin­tui­suus (alku­soin­tu, lop­pu­soin­tu, sisä­soin­tu, puo­li­soin­tu), suo­ma­lai­sen ru­nou­den met­ri­set jär­jes­tel­mät. Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si met­rii­kan tär­keim­mis­tä piir­teis­tä. Tun­nis­taa joi­ta­kin runo­jal­ko­ja ja ym­mär­tää mi­tal­li­suu­den lo­giik­kaa.

6. Rytmi: vapaarytmisen runon rytmiikka

Käy­dään läpi va­paa­ryt­mi­sen ru­nou­den ryt­min ra­ken­tu­mis­ta.
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­jat tu­lee tie­toi­sek­si ru­nou­den ryt­mii­kas­ta ja pys­tyy erot­ta­maan met­rii­kan kei­not va­paa­ryt­mi­sen ru­nou­den kei­nois­ta.

7. Runon visuaalisuus

Tu­tus­tu­taan ru­non typo­gra­fi­aan ja vi­su­aa­li­suu­teen.
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si typo­gra­fi­an mer­ki­tyk­ses­tä ru­non kir­joit­ta­mi­ses­sa.

8. Runon logiikka

Sy­ven­ne­te­tään ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­no­ja: ana­lo­gi­nen, si­mul­taa­ni­nen ja as­so­si­a­tii­vi­nen ker­ron­ta. Sul­jet­tu ja avoin runo. Ker­to­va runo.
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja sy­ven­tyy eri­lai­siin ru­nol­la ker­to­mi­sen ta­poi­hin.

9. Runokokoelma

Runo­ko­ko­el­maa kä­si­tel­lään ko­ko­nai­suu­te­na, jota voi suun­ni­tel­ma. Ko­ko­el­mien eri­lai­set ra­ken­teet, hah­mo­lait. Työ­suun­ni­tel­ma runo­ko­ko­el­mas­ta.
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si ko­ko­el­man teon mah­dol­li­suuk­sis­ta.

10. Runomaailma

Runo­ko­ko­el­man jul­kai­se­mi­sen mah­dol­li­suus. Runo­maa­ilma. Mitä ru­nou­des­sa ta­pah­tuu tänä päi­vä­nä?
Ta­voit­teet: Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si muis­ta ru­noi­li­jois­ta ja ru­nou­den käy­tän­nöl­li­sis­tä reu­na­eh­dois­ta.

To­teu­tus­ta­pa

Tal­len­net­ta­vat verk­ko­lu­en­not, kes­kus­te­lut, ope­tus­ma­te­ri­aa­liin tu­tus­tu­mi­nen, kurs­si­lai­sil­le an­ne­tut teh­tä­vät ja niis­tä kes­kus­te­le­mi­nen.

Kurs­si koos­tuu kym­me­nes­tä mo­du­lis­ta, jot­ka ra­ken­tu­vat seu­raa­vas­ti:

  1. 45 mi­nuu­tin verk­ko­lu­en­to
  2. oheis­ma­te­ri­aa­liin tu­tus­tu­mis­ta
  3. lu­en­non ja oheis­ma­te­ri­aa­lin poh­jal­ta an­net­tu teh­tä­vä, teh­tä­väl­le ai­kaa noin 2 viik­koa
  4. ve­tä­jän an­ta­ma kir­jal­li­nen pa­lau­te teh­tä­väs­tä
  5. yh­tei­nen kes­kus­te­lu ko­ko­nai­suu­des­ta.

Ope­tus­ma­te­ri­aa­li:

Tom­mi Park­ko: Kir­joi­ta runo – opas aloit­te­le­val­le ru­noi­li­jal­le. Avain, 2011.
Tom­mi Park­ko (toim.): Ru­non va­paus – sy­ven­tä­vä opas ru­nou­den kir­joit­ta­mi­seen ja lu­ke­mi­seen. Avain, 2014.
Tom­mi Park­ko: Into­hi­moa ja mil­li­met­ri­pa­pe­ria. Avain 2016.

Kouluttaja

Ru­noi­li­ja, tie­to­kir­jai­li­ja ja runo­ak­ti­vis­ti Tom­mi Park­ko on ko­ke­nut ru­nou­den opet­ta­ja. Hän on jul­kais­sut kol­me runo­ko­ko­el­maa ja kol­me tie­to­te­os­ta ru­nou­des­ta. Par­kon nel­jäs runo­ko­ko­el­ma Ha­mil­ton-ma­naa­tin vai­kea elä­mä (Avi­a­dor) il­mes­tyy tal­vel­la 2019. Sa­maan ai­kaan il­mes­tyy myös Par­kon ru­nout­ta po­pu­la­ri­soi­va Ru­nou­des­ta, rak­kau­del­la (Avain).

Tom­mi Park­ko

Aika

tors­tai­sin 9.5., 23.5., 6.6., 27.6., 11.7., 25.7. 8.8., 22.8., 5.9. ja 19.9.2019 klo 18.00-19.00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

1.5.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015