Salapoliisileiri Iisalmessa

10.-11.6.2019, Iisalmi

Kohderyhmä

Tänä vuon­na Las­ten yli­o­pis­to jär­jes­tää Sala­po­lii­si­lei­rin Ii­sal­mes­sa ja Sii­lin­jär­vel­lä. Toi­min­ta on suun­nat­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le 7-12 vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta tur­val­li­nen vaih­to­ehto kesä­loma­päi­vien viet­toon mu­ka­vas­sa seu­ras­sa ja mah­dol­lis­taa sa­mal­la tu­tus­tu­mi­nen tie­teen ja tai­teen ih­mei­siin. Lei­ril­le mah­tuu 15 osal­lis­tu­jaa.

Lähde salapoliisi matkalle selvittämään rikosta

Ri­kos­la­bo­ra­to­ri­on tut­ki­mus­ryh­mä on kut­sut­ta­va apuun. Ii­sal­mes­sa on ta­pah­tu­nut vuo­si­sa­dan ri­kos­mys­tee­ri. Po­lii­si on eris­tä­nyt alu­een ja pyy­tä­nyt apu­an­ne syyl­li­sen kiin­ni saa­mi­sek­si. Lei­rin ai­ka­na roh­ke­at sala­po­lii­sit pää­se­vät rat­kai­se­maan suu­ria ri­kos­mys­tee­rei­tä, et­si­mään joh­to­lan­ko­ja, te­ke­mään vi­de­oi­ta,  ke­rää­mään veri­jäl­kiä ja DNA-näyt­tei­tä. Us­kal­lat­ko tul­la mu­kaan ja saa­daan­ko te­ki­jä kiin­ni?

Ri­kos­mys­tee­riä sel­vit­tä­es­sä lei­ri­läi­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan ke­mi­an, vi­de­oin­nin ja sana­tai­teen sa­loi­hin. Toi­min­nal­li­sel­la lei­ril­lä, lei­ri­läi­set pää­set rat­ko­maan eri­lai­sia teh­tä­viä, joi­den ta­voit­tee­na on opet­taa uu­sia tai­to­ja sekä haus­kan yh­des­sä te­ke­mi­sen an­si­os­ta in­nos­taa lap­sia tie­teen ja tai­teen pa­riin. Tu­le­mal­la lei­ril­le mu­kaan pää­set osal­li­sek­si mitä jän­ni­tä­väm­mäl­le seik­kai­lul­le!

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Lap­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika:

ma-ti 10.-11.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 8.00 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.00.

Hin­ta
90 € (si­säl­tä­en lou­naan ja väli­pa­lan)

Il­moit­tau­tu­mi­set

20.5.2019 men­nes­sä. VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­TU­DU HETI!

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015