Iisalmen tiedeleiri II

10.-14.6.2019, Iisalmi

Tutustutaan tiedemaailmaan

Ii­sal­men tie­de­lei­ri II tu­tus­tuu moni­puo­li­ses­ti eri tie­teen­a­lo­jen ih­mei­siin.  Tie­de­lei­rit on suun­nat­tu 7-12-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ryh­mään mah­tuu 15 lei­ri­läis­tä. Lei­rin tar­kem­pi osoi­te il­moi­te­taan kut­su­vies­tis­sä, joka lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se n. viik­ko en­nen kurs­sin al­kua.

Tiedeleiri on innostumisen ja oppimisen lähde

Ha­lu­ai­sit­ko oh­jel­moi­da äly­ro­bo­tin omien käs­ky­je­si mu­kaan tai teh­dä laa­va­lam­pun ja miet­tiä mis­tä il­miö joh­tuu? Olet­ko miet­ti­nyt voi­ko ha­nas­ta tu­le­vaa vet­tä saa­da kaar­tu­maan? Tu­le­mal­la Ii­sal­meen tie­de­lei­ri II:lle pää­se­t tu­tus­tu­maan ja tes­taa­maan ke­mi­an, fy­sii­kan, bi­o­lo­gi­an, ro­bo­tii­kan sekä ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen il­mi­öi­hin ja sa­loi­hin. Lei­rin ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa toi­min­nal­li­nen ja moni­puo­li­nen kur­kis­tus eri tie­teen­a­lo­jen maa­il­maan sekä kan­nus­taa lap­sia uu­sien jän­nit­tä­vien il­mi­öi­den ko­kei­luun. Eh­kä­pä in­nos­taa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. Tule lei­ril­le in­nos­tu­maan ja op­pi­maan uut­ta!

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Lei­ri­läi­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika:

ma-pe 10.-14.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 8.00 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.00.

Hin­ta

150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 20.5.2019 men­nes­sä. VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015