Iisalmen tiedeleiri I

3.-7.6.2019, Iisalmi

Tutustutaan tiedemaailmaan

Ii­sal­men tie­de­lei­ri I tu­tus­tuu moni­puo­li­ses­ti eri tie­teen­a­lo­jen ih­mei­siin.  Tie­de­lei­rit on suun­nat­tu 7-12-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ryh­mään mah­tuu 15 lei­ri­läis­tä. Lei­rin tar­kem­pi osoi­te il­moi­te­taan kut­su­vies­tis­sä, joka lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se n. viik­ko en­nen kurs­sin al­kua.

Tiedeleiri on innostumisen ja oppimisen lähde

Ha­lu­ai­sit­ko sel­vit­tää löy­tyy­kö su­vus­ta­si Hä­meen tai Kar­ja­lan vii­kin­ke­jä tai tut­kia luon­toa kom­pas­sin avul­la? Olet­ko miet­ti­nyt pal­jon­ko so­ke­ria la­sil­li­ses­sa limp­pa­ria on tai ha­lu­ai­sit­ko näh­dä ja ko­keil­la min­kä­lai­sia temp­pu­ja Ma­tik­ka­tai­ku­ri te­kee? Tu­le­mal­la Ii­sal­meen tie­de­lei­ri I:lle pää­se­t tu­tus­tu­maan maan­tie­don, his­to­ri­an, oh­jel­moin­nin ja ra­vit­se­mus­tie­tei­den sa­loi­hin sekä har­joit­te­le­maan temp­pu­ja Ma­tik­ka­tai­ku­rin kans­sa. Lei­rin ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa toi­min­nal­li­nen ja moni­puo­li­nen kur­kis­tus eri tie­teen­a­lo­jen maa­il­maan sekä kan­nus­taa lap­sia uu­sien jän­nit­tä­vien il­mi­öi­den ko­kei­luun. Eh­kä­pä in­nos­taa ai­van uu­den har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. Tule lei­ril­le in­nos­tu­maan ja op­pi­maan uut­ta!

Las­ten yli­o­pis­tos­sa va­ra­taan päi­vit­täin ai­kaa myös ren­tou­tu­mi­sel­le ja ul­koi­lul­le. Las­ten käyt­töön va­ra­tuis­sa ti­lois­sa voi le­päil­lä, lu­kea, pe­lail­la lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka­pa piir­tää. Lei­rin hin­taan kuu­luu päi­vit­täi­nen ruo­kai­lu sekä yksi väli­pala. Mi­kä­li lap­si tu­lee lei­ril­le aa­mul­la heti tuki­koh­dan au­et­tua, on syy­tä ot­taa mu­kaan myös huo­neen­läm­mös­sä säi­ly­vät eväät.

Lei­ri­läi­sil­le on otet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tus.

Aika:

ma-pe 3.-7.6.2019 kel­lo 9-15.

Lap­sil­le jär­jes­te­tään val­vot­tua toi­min­taa myös aa­mus­ta ja ilta­päi­väs­tä, jo­ten he voi­vat tul­la Las­ten yli­o­pis­ton Tuki­koh­taan jo klo 8.00 al­ka­en. Tuki­koh­ta sul­keu­tuu klo 16.00.

Hin­ta

150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 13.5.2019 men­nes­sä. VIE­LÄ EH­DIT, IL­MOIT­TAU­DU HETI!

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015