ENGLANTI Englannin keskeistä kielioppia ja kuuntelua verkossa

24.9.2019-3.12.2019, verkko

Tuntuuko lauseiden muodostaminen englanniksi haastavalta? Tule harjoittelemaan perusrakenteita, joita tarvitaan laajasti monissa englanninkielisissä tilanteissa. Pääset harjoittelemaan viikoittain omien lauseiden muodostamista ja saat sitä kautta varmuutta englannin kielen tuottamiseen.
Verkkokurssia voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Ei aikatauluun sidottuja verkkotapaamisia.
Sisältö

Kurs­sil­la har­joit­te­let eng­lan­nin kie­len pe­rus­ra­ken­tei­ta, joi­den avul­la pys­tyt il­mai­se­maan it­se­ä­si sel­ke­äm­min ja ke­hi­tät pe­rus­kuun­te­lu­tai­toa. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain omia lau­sei­ta si­säl­tä­vä kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä, jos­ta saat kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta.

Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus  ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat opis­kel­la eng­lan­nin pe­rus­kie­li­op­pia ja saa­da val­miuk­sia kuun­te­lun pe­rus­teis­ta.
Kie­li­tai­to­taso A2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

24.9.2019-3.12.2019, verk­ko

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

13.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015