Tiedonhallinnan perusteet ja arkistointi

9.10.2019, Iisalmi

Tie­don­hal­lin­nan pe­rus­teet ja ar­kis­toin­ti

Mitä tie­to­joh­ta­mi­nen, tie­don­hal­lin­ta ja ar­kis­toin­ti tar­koit­taa tänä vuon­na, kun tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö muut­tu­nut ja tie­don­hal­lin­ta­laki tu­lee syk­syl­lä 2019.
Kou­lu­tuk­sen tee­moi­na mm.  asia­kir­jo­jen elin­kaa­ri, tie­to­suo­ja ja or­ga­ni­saa­ti­on käy­tän­nöt. Tie­don­hal­lin­nan pe­rus­teet ja ar­kis­toin­ti -kou­lu­tuk­ses­ta saat vas­tauk­set mo­niin ky­sy­myk­siin ja ar­kis­ton­ne on pian sel­keä ja joh­don­mu­kai­nen, ja vas­taa tä­män päi­vän vaa­ti­muk­sia!

Sisältö

Kou­lu­tus­päi­vän ai­ka­na kä­si­tel­lään seu­raa­via ai­hei­ta:

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le asia­kir­ja- ja tie­don­hal­lin­nan teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, esi­mie­hil­le ja päät­tä­jil­le, tie­to­suo­ja­vas­taa­vil­le ja re­kis­te­rien yllä­pi­tä­jil­le.

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi, tek­no­lo­gia- ja tie­to­a­si­an­tun­ti­ja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

ke 9.10.2019 klo 9-16,  Ii­sal­mi

Hinta

130 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Ilmoittautumiset

27.9.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015