Haastavat tilanteet esimiestyössä

10.10.2019, Iisalmi

Haas­ta­vat ti­lan­teet esi­mies­työs­sä

Tule hakemaan keinoja, kuinka selvität haastavat tilanteet esimiestyössä

Työ­yh­tei­sön on­gel­ma­ti­lan­teet usein hen­ki­lö­ke­mi­aa, vai onko? Voi­ko osa esi­mies­työn on­gel­mis­ta olla esi­mies­ten it­sen­sä ra­ken­ta­mia? Mi­ten toi­mia esi­mie­he­nä asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­os­sa?

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa esi­mie­hil­le ja joh­ta­jil­le eväi­tä poh­tia it­se­ään ja omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­jaan, suo­raan ja kau­nis­te­le­mat­ta. Pi­tää­kö aja­tel­la ih­mis­ten hy­vin­voin­tia vai or­ga­ni­saa­ti­on te­hok­kuut­ta ja tu­lok­sen­te­koa? Hy­vin­voin­ti ja tuot­ta­vuus kul­ke­vat usein käsi kä­des­sä. Ajat­te­lun ja asen­teen laa­tu sekä so­si­aa­li­set tai­dot rat­kai­se­vat lop­pu­tu­lok­sen.

Sisältö

• In­hi­mil­li­set me­nes­tys­te­ki­jät
– si­tou­tu­mi­nen, esi­mies­toi­min­ta, toi­min­ta­kult­tuu­ri, työ­o­saa­mi­nen
– pro­ses­sit ja si­säi­nen vies­tin­tä
• Hil­jai­set sig­naa­lit esi­mies­työs­sä
• Oi­val­la ja opi
–  or­ga­ni­soi ja so­peu­ta
– vi­su­aa­li­nen vies­tin­tä
– työ­kuor­mat hal­lin­taan
• Hen­ki­lös­tön kuun­te­lu
• Työn su­ju­vuut­ta hait­taa­vat pul­lon­kau­lat
• Mi­ten ai­nee­ton­ta pää­omaa ke­hi­te­tään op­ti­maa­li­ses­ti, no­pe­as­ti ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti?
• Or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­tä­mi­sen pro­ses­sit – laa­tu­jär­jes­tel­mät ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mät
• Ajat­te­lu­ta­van muut­ta­mi­nen
– asi­ak­kaan koh­taa­mi­nen
• Asi­an­tun­ti­ja­työn mit­taa­mi­nen
– asi­ak­kaan odo­tuk­set
• Ar­jen lait esim. so­si­aa­li­nen pai­ne
• Joh­ta­mis­mal­lit ja joh­ta­mi­nen asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­os­sa
• Work­shop har­joi­tus
• Esi­merk­ke­jä

Kohderyhmä

Joh­ta­jat ja esi­mie­het

Kouluttaja

MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja Jark­ko Koi­vu­nie­mi
Jark­ko on val­men­ta­nut ja kou­lut­ta­nut me­nes­tyk­sel­li­ses­ti 20 vuot­ta yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen sek­to­rin esi­mie­hiä ja joh­ta­jia.

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

to 10.10.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

140 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

27.9.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015