Haastavat tilanteet esimiestyössä

10.10.2019, Iisalmi

Haas­ta­vat ti­lan­teet esi­mies­työs­sä

Tule hakemaan keinoja, kuinka selvität haastavat tilanteet esimiestyössä

Työ­yh­tei­sön on­gel­ma­ti­lan­teet usein hen­ki­lö­ke­mi­aa, vai onko? Voi­ko osa esi­mies­työn on­gel­mis­ta olla esi­mies­ten it­sen­sä ra­ken­ta­mia? Mi­ten toi­mia esi­mie­he­nä asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­os­sa?

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa esi­mie­hil­le ja joh­ta­jil­le eväi­tä poh­tia it­se­ään ja omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­jaan, suo­raan ja kau­nis­te­le­mat­ta. Pi­tää­kö aja­tel­la ih­mis­ten hy­vin­voin­tia vai or­ga­ni­saa­ti­on te­hok­kuut­ta ja tu­lok­sen­te­koa? Hy­vin­voin­ti ja tuot­ta­vuus kul­ke­vat usein käsi kä­des­sä. Ajat­te­lun ja asen­teen laa­tu sekä so­si­aa­li­set tai­dot rat­kai­se­vat lop­pu­tu­lok­sen.

Sisältö
Kohderyhmä

Joh­ta­jat ja esi­mie­het

Kouluttaja

MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja Jark­ko Koi­vu­nie­mi
Jark­ko on val­men­ta­nut ja kou­lut­ta­nut me­nes­tyk­sel­li­ses­ti 20 vuot­ta yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen sek­to­rin esi­mie­hiä ja joh­ta­jia.

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Aika

to 10.10.2019 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

140 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

27.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015