Tukea työhön moniammatillisista verkostoista

22.8.-12.12.2019, verkko

Tu­kea työ­hön moni­am­ma­til­li­ses­ta ver­kos­tois­ta

Webinaarisarja kasvatus-, opetus-, ja kuntoutusalan moniammatillisten verkostojen hyödyntämisestä

Sisältö

Yh­teis­työs­sä on voi­maa kas­va­tuk­sen, ope­tuk­sen ja kun­tou­tuk­sen aloil­la! Eri alo­jen asi­an­tun­ti­jat tuo­vat omal­la ko­ke­muk­sel­laan ar­vok­kaan li­sän tois­ten­sa osaa­mi­seen. Poik­ki­am­ma­til­li­suus hyö­dyt­tää pait­si työ­yh­tei­söä, myös en­nen kaik­kea asi­a­kas­ta. Nyt Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la on tar­jo­ta pit­kän lin­jan kou­lut­ta­jan ja puhe­te­ra­peu­tin Han­ne­le Meri­kos­ken koos­ta­ma we­bi­naa­ri­sar­ja, jos­sa kes­kus­tel­laan kas­va­tuk­sen, kou­lu­tuk­sen ja kun­tou­tuk­sen asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa yh­teis­työs­tä ja sen he­del­mis­tä.

Han­ne­le Meri­kos­kel­la on vuo­si­kym­me­nien ko­ke­mus las­ten ja hei­dän lähi­yh­tei­sö­jen­sä kans­sa toi­mi­mi­ses­ta. Moni­a­lai­sen työn­sä kaut­ta Han­ne­le on koh­dan­nut mie­len­kiin­toi­sia, vii­sai­ta ja työ­tään sy­dä­mel­lä te­ke­viä ih­mi­siä. Tämä we­bi­naa­ri­sar­ja esit­te­lee joi­ta­kin heis­tä ja an­taa työ­ka­lu­ja kas­va­tus-, ope­tus- ja kun­tou­tus­a­lo­jen am­mat­ti­lai­sil­le ver­kos­toi­tu­mi­seen ja eri alo­jen asi­an­tun­ti­juu­den hyö­dyn­tä­mi­seen.

We­bi­naa­ri­sar­jan pu­nai­se­na lan­ka­na on vuo­ro­vai­ku­tus, jota kat­sel­laan asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa mo­nis­ta ik­ku­nois­ta va­paas­ti kes­kus­tel­len. Osal­lis­tu­jat ovat enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan vuo­ro­puhe­luun Han­ne­len ja vie­rai­den kans­sa.

We­bi­naa­ri­sar­ja:

We­bi­naa­ri 1: to 22.8. 2019, klo 17:30-19:00

We­bi­naa­rin vie­raa­na Suvi Ora­suo KM, joka toi­mii Kuo­pi­on Palo­ahon kou­lus­sa eri­tyis­o­pet­ta­ja­na ja apu­lais­reh­to­ri­na. Suvi on ol­lut luo­mas­sa työ­hyh­tei­söön vah­vaa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kult­tuu­ria. Suo­men ADE:na (App­le Dis­tin­gu­es­hed Edu­ca­tor) hän on myös hyö­dyn­tä­nyt poik­keuk­sel­li­sen moni­muo­toi­ses­ti tek­no­lo­gi­aa ope­tuk­ses­sa.

We­bi­naa­ri 2, to 5.9.2019 klo 17:30-19:00

We­bi­naa­rin vie­raa­na Päi­vi Pih­la­ja KT, do­sent­ti, psy­ko­te­ra­peut­ti, ja eri­tyis­o­pet­ta­ja, joka työs­ken­te­lee Tu­run yli­o­pis­tos­sa tut­ki­ja­na eri­tyis­pe­da­go­gii­kan oppi­ai­nees­sa. Hä­nen tut­ki­muk­sen­sa pai­no­pis­teet ovat vuo­sia ol­leet eri­tyis- ja var­hais­kas­va­tus sekä las­ten so­si­aa­li­set ja emo­ti­o­naa­li­set vai­keu­det.

We­bi­naa­ri 3, to 17.10. 2019 klo 17:30-19:00

We­bi­naa­rin vie­raa­na Anna-Eli­na Les­ke­lä-Ran­ta, psy­ko­lo­gi­an li­sen­si­aat­ti, kas­va­tuk­sen ja ke­hi­tyk­sen eri­kois­psy­ko­lo­gi ja  The­rap­lay-te­ra­peut­ti. Anna-Eli­na on työs­ken­nel­lyt vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja ke­hi­tyk­seen liit­ty­vien ky­sy­mys­ten pa­ris­sa mm. vam­mais­jär­jes­tös­sä, las­ten­psy­ki­at­ri­as­sa ja per­he­neu­vo­las­sa. Hä­nen eri­tyi­se­nä kiin­nos­tuk­se­na on  van­hem­muu­den ja vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen tu­ke­mi­nen, kun lap­sel­la on eri­tyis­tar­pei­ta, esi­mer­kik­si ke­hi­tys­vam­ma.

We­bi­naa­ri 4, to 7.11.2019 klo 17:30-19:00

We­bi­naa­rin vie­raa­na Saa­ra Salo, PsT, laill.psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti (per­he- ja var­hais­lap­suu­den vuo­ro­vai­ku­tus­psy­ko­te­ra­pia), The­rap­lay-kou­lut­ta­ja/työn­oh­jaa­ja, Anna Freud Cen­te­rin ser­ti­fi­oi­ma MBT-F kou­lut­ta­ja/työn­oh­jaa­ja. Saa­ra työs­ken­nel­lyt klii­ni­ses­ti pik­ku­lap­si­vai­hee­seen liit­ty­vien ky­sy­mys­ten pa­ris­sa pien­ten las­ten psy­ki­at­ri­ses­sa yk­si­kös­sä sekä yk­si­tyi­ses­ti. Saa­ra toi­mii työn­oh­jaa­ja­jana ja kou­lut­ta­ja­na ja te­kee tut­ki­mus­ta var­hai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ke­hit­ty­mi­seen ja lap­sen ke­hi­tyk­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa.

We­bi­naa­ri 5, to 12.12.2019 klo 17:30-19:00

We­bi­naa­rin vie­raa­na Mar­kus Tal­vio, FT, (kas­va­tus­psy­ko­lo­gia), post-doc tut­ki­ja ja työn­oh­jaa­ja. Mar­kus on työs­ken­nel­lyt vuo­sien var­rel­la jul­ki­sel­la ja yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­la sekä jär­jes­tö­maa­il­mas­sa. Ope­tus ja sen ke­hit­tä­mi­nen sekä hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen ovat ol­leet pää­o­sas­sa koko Mar­kuk­sen työ- ja opis­ke­lu-uran ajan. Työn­oh­jaus ja men­to­roin­ti on li­säk­si tar­jon­nut ik­ku­noi­ta mm. las­ten- ja päi­vä­ko­tei­hin, te­at­te­riin, nuo­ri­so- ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­hin ja seu­ra­kun­tiin.

Kouluttaja 

Han­ne­le Meri­kos­ki

Han­ne­le Meri­kos­ki on puhe­te­ra­peut­ti FM ja työn­oh­jaa­ja. Han­ne­lel­la on vuo­sien ko­ke­mus las­ten neu­ro­lo­gi­ses­ta kun­tou­tuk­ses­ta. Hän on ke­hit­tä­nyt yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa puhe­te­ra­pi­as­sa ja on es­teet­tö­män vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja. Han­ne­le on toi­mi­nut eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa, Es­poon kau­pun­gil­la, Avain­sää­ti­ös­sä sekä it­se­näi­se­nä am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na. Han­ne­le on toi­mi­nut myös eri­lai­sis­sa hank­keis­sa liit­ty­en es­teet­tö­män vies­tin­tään. Ny­kyi­nen työ­paik­ka on Aivo­liit­to.


Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le var­hais­kas­va­tuk­sen, ope­tuk­sen ja kun­tou­tuk­sen asi­an­tun­ti­joil­le.

Aika

Kurs­si jär­jes­te­tään klo 17:30-19:00 seu­raa­vi­na tors­tai­na: 22.8., 5.9., 17.10., 7.11., ja 12.12.2019, ver­kos­sa.

Hinta

90€

Ilmoittautumiset

15.8.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015