Viestintä asiakaskokemuksen ytimessä (2 op)

10.3.-31.3.2020, verkko

Jokainen kohtaaminen on viestintää – haluaisitko saada lisää työkaluja, joilla parantaa asiakkaan kokemusta entisestään? Jopa ylittää tämän odotukset?

Jos ha­lu­at op­pia asi­a­kas­ko­ke­muk­seen po­si­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­van vies­tin­nän nik­sit, tule mu­kaan tä­hän kou­lu­tuk­seen, jos­sa ko­ke­neet vies­tin­nän val­men­ta­jat ja to­teut­ta­jat Kati Ke­ro­nen ja Ella Koo­ta oi­val­lut­ta­vat si­nua ja tar­jo­a­vat käyt­töö­si lu­kui­sien suo­ma­lais­ten or­ga­ni­saa­ti­oi­den ar­jes­sa tes­ta­tut työ­ka­lut asi­a­kas­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­seen en­tis­tä vai­kut­ta­vam­mak­si.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen si­nul­la on tas­kus­sa­si usei­ta har­joi­tuk­sia ja työ­poh­jia, joi­ta voit so­vel­taa omas­sa työs­sä­si ja tii­mi­si kans­sa vie­däk­se­si ilo­sa­no­maa eteen­päin.

Sisältö

Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa vies­tin­nän, asi­a­kas­ko­ke­muk­sen ja työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen pa­la­set lok­sah­te­le­vat pai­koil­leen raik­kaas­ti ja uu­del­la ta­val­la. Saat kä­te­väs­sä pa­ke­tis­sa tie­don sii­tä, mi­ten vies­tin­näl­lä voi vas­ta­ta te­hok­kaas­ti sekä asi­ak­kaan ha­lui­hin että tar­pei­siin – myös nii­hin, joi­ta asi­a­kas­kaan ei osaa si­nul­le sa­noit­taa.

We­bi­naa­ri 1: Vies­tin­tä & asi­a­kas­ko­ke­mus

We­bi­naa­ri 2: Vies­tin­nän kei­not asi­a­kas­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­seen

Asi­a­kas­ko­ke­mus on en­nen kaik­kea hen­ki­lö­koh­tai­nen tun­ne, joka he­rää vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­on ih­mis­ten tai tuot­tei­den kans­sa. Mi­ten hen­ki­lö­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta yh­te­näis­te­tään vies­tin­nän kei­noin? Käy­dään läpi vai­kut­ta­van vies­tin­nän mal­li, jol­la vas­taat asi­ak­kaan ky­sy­myk­siin en­nen kuin hän eh­tii nii­tä edes ky­syä.

We­bi­naa­ri 3: Kaik­ki irti koh­taa­mi­sis­ta

Yhä suu­rem­pi osa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta on vä­lit­teis­tä – koh­taa­mis­ten mer­ki­tys kas­vaa. Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mi­ten har­ve­ne­vis­ta koh­taa­mi­sis­ta saa par­haan te­hon irti niin asi­a­kas­ko­ke­muk­sen syn­ty­mi­sen kuin sen ke­hit­tä­mi­sen­kin näkö­kul­mas­ta.

We­bi­naa­ri 4: Odo­tuk­set ylit­tä­vä asia­kas­vies­tin­tä

Tie­dät­kö, mitä asi­ak­kaat to­del­la vies­tin­näl­tä odot­ta­vat? Pe­reh­dy­tään asi­ak­kaan odo­tuk­siin eri­lais­ten mal­lien ja esi­merk­kien avul­la. Käy­dään läpi vies­tin­nän kei­no­ja ker­ryt­tää asi­a­kas­ym­mär­rys­tä ja tuo­daan esil­le vies­tin­nän kei­no­ja si­tout­taa asi­a­kas­ta sekä en­na­koi­da asi­ak­kai­den tar­pei­ta.

Tavoitteet
Suoritusmerkintä

Verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja sen poh­jal­ta oman ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän tuot­ta­mi­nen. Hy­väk­sy­tyn suo­ri­tuk­sen laa­juus on 2 op. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jat pa­lau­te­taan Open Bad­ge -jär­jes­tel­mään.

Kouluttajat

Kati Ke­ro­nen ja Ella Koo­ta

Kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­vat mer­ki­tyk­sel­li­seen vies­tin­tään eri­kois­tu­neet ja ko­ke­neet kou­lut­ta­jat Kati Ke­ro­nen ja Ella Koo­ta.

FM Kati Ke­ro­sel­la on 20 vuo­den vies­tin­tä- ja joh­ta­mis­ko­ke­mus pörs­si­yh­ti­öis­tä PK-sek­to­ril­le. Kati on pal­kit­tu tie­to­kir­jai­li­ja, jon­ka ke­hit­tä­mät työ­mal­lit stra­te­gi­seen vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin ovat käy­tös­sä kym­me­nis­sä suo­ma­lai­sis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ja oppi­kir­joi­na kor­ke­a­kou­luis­sa.  Hä­nen pi­tä­män­sä kou­lu­tuk­set saa­vat vuo­des­ta toi­seen kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta ins­pi­roi­vuu­des­taan ja konk­reet­ti­suu­des­taan. Hä­nel­le on tär­ke­ää, että jo­kai­sen ve­de­tyn kou­lu­tuk­sen jäl­keen päi­vis­sä teh­dyt har­joi­tuk­set ja teh­tä­vät ovat sel­lai­sia, joi­ta voi käyt­tää omas­sa työs­sä – ja on saa­dun pa­laut­teen mu­kaan on­nis­tu­nut täs­sä erin­o­mai­sen hy­vin.

FM Ella Koo­ta on ko­ke­nut vies­tin­nän te­ki­jä, joka on pe­reh­ty­nyt neu­ro­tie­tei­siin ja po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an so­vel­ta­mi­seen ih­mis­ten joh­ta­mi­ses­sa. Ella on ol­lut mu­ka­na usei­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den stra­te­gi­sis­sa vies­tin­tä­hank­keis­sa ja spar­ran­nut ar­vos­ta­van vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Kohderyhmä

Si­nul­le, joka ve­dät tii­me­jä, jois­sa vies­ti­tään asi­ak­kai­den kans­sa suul­li­ses­ti tai kir­jal­li­ses­ti päi­vit­täin tai ke­hi­tät asi­a­kas­ko­ke­mus­ta tai en­tis­tä asi­a­kas­läh­töi­sem­pää vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia. Voit olla vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen tai asi­a­kas­vies­tin­näs­tä vas­taa­va tii­mi­esi­mies, pääl­lik­kö tai joh­ta­ja.

Aika

tiis­tai­sin 10.3.2020; 17.3.2020; 24.3.2020 ja 31.3.2020 klo 17-18.30, verk­ko

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

2.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:

www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015