TRE-stressinpurkuliikkeet – vapaaksi jännityksistä

3.2.2020, Iisalmi

TRE-stressinpurkuliikkeet – vapaaksi jännityksistä. Oman kehon voi saada takaisin!

TRE® (Ten­si­on, Stress&Trau­ma Rele­ase Exer­ci­se) on ke­hol­li­nen itse­hoi­to­me­ne­tel­mä, joka on help­po op­pia ja ot­taa koko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia yllä­pi­tä­väk­si ru­tii­nik­si. TRE-har­joi­tus käyn­nis­tää luon­nol­li­sen pa­lau­tu­mis­me­ka­nis­min, joka pur­kaa ke­hon jän­ni­tys­ti­lo­ja. Me­ne­tel­män on ke­hit­tä­nyt yh­dys­val­ta­lai­nen stres­sin- ja trau­man­hoi­don asi­an­tun­ti­ja, Ph.D. Da­vid Ber­ce­li. Se poh­jau­tuu au­to­no­mi­sen her­mos­ton stres­si­re­ak­ti­oon ja ni­säk­käil­le luon­tai­seen ky­kyyn pur­kaa stres­si­hor­mo­nia va­pi­na­ref­lek­sin kaut­ta. Kurs­sil­la voit saa­da val­miuk­sia sel­vi­tä mm. työn ja kii­reel­li­sen elä­män tuo­mas­ta stres­sis­tä ja kuor­mi­tuk­ses­ta.

Kurs­sil­la käy­dään läpi TRE –me­ne­tel­män te­o­ri­aa ja taus­taa, mut­ta pää­o­sas­sa on ko­ke­muk­sel­li­nen osuus me­ne­tel­mään käy­tän­nös­sä pe­reh­ty­mäl­lä ja sen vai­ku­tuk­sien ha­vain­noin­ti ja ja­ka­mi­nen.
Kurs­sin lo­pus­sa on ren­tou­tus­jak­so ja ko­ke­muk­sen yh­des­sä pur­ka­mi­nen. Kurs­sil­la hyö­dyn­ne­tään myös mind­ful­ness –har­joi­tet­ta ke­hon ti­lan ha­vain­noin­tiin ja läs­nä­o­loon juur­tu­mi­seen. Kurs­sil­la saat myös vink­ke­jä me­ne­tel­män yllä­pi­tä­mi­seen ja jat­ko­työs­tä­mi­seen.

Aika

ma 3.2.2020  klo 16.30-19.45,  Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le koko­nais­val­tai­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä kiin­nos­tu­neil­le.
Kurs­sil­le voi­daan otta enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

TRE-oh­jaa­ja,  Mind­ful­ness-oh­jaa­ja, työn­oh­jaa­ja Mark­ku Lii­na­maa

Mark­ku Lii­na­maa

”Työ­kyky- ja työ­hy­vin­voin­ti­a­si­at ovat suu­ri mie­len­kiin­to­ni. Työ- ja elä­män­ko­ke­muk­se­ni ja opin­to­jen kaut­ta olen nii­hin saa­nut tun­tu­maa mo­nis­ta eri tulo­kul­mis­ta. Vii­mei­set 4 vuot­ta ke­hol­li­nen näkö­kul­ma on nous­sut kes­kei­sim­mäk­si. Ke­hon ja mie­len läs­nä ole­va, tie­toi­nen yh­teys li­sää hy­vin­voin­ti­amme ja ter­veyt­täm­me.”
Mark­ku Lii­na­maa

Hinta

40 €

Ilmoittautumiset

21.1.2020 men­nes­sä

Huo­maa!  TRE-stres­sin­pur­ku­liik­keet – va­paak­si jän­ni­tyk­sis­tä myös  Var­kau­des­sa

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015