Resilienssi ja joustava mieli työelämässä

25.3.-8.4.2020, verkko

Re­si­liens­si ja jous­ta­va mie­li työ­e­lä­mäs­sä

Tältä kurssilta saat keinoja, kuinka sopeutua muutoksiin, sietää epävarmuutta, edistää toi­min­ta­ky­ä ja tyy­ty­väi­syyttä!

Muu­tos­ten tuu­let ja epä­var­muus ovat tul­leet työ­e­lä­mään jää­däk­seen. Useim­pien työ­u­raan mah­tuu myös pet­ty­myk­siä ja epä­on­nis­tu­mi­sia sekä han­ka­lia vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta. Meil­lä jo­kai­sel­la on yk­si­löl­li­nen kan­to­kyky kuor­mi­tuk­sen kes­kel­lä ja kei­not kä­si­tel­lä sitä. Vaik­ka läh­tö­koh­dat ovat eri­lai­set, tai­to­ja voi op­pia läpi elä­män.

Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia on psy­ko­lo­gi­an osa-alue, joka tut­kii ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin, voi­ma­va­roi­hin ja vah­vuuk­siin liit­ty­viä il­mi­öi­tä. Sen pii­ris­sä on vii­me vuo­si­na kiin­nos­tut­tu yhä enem­män sii­tä, mi­ten sel­vi­äm­me vai­keuk­sis­ta. Re­si­liens­sil­lä tar­koi­te­taan ky­kyä sel­vi­tä vai­keuk­sis­ta. Re­si­liens­si on erän­lais­ta pon­nah­dus­voi­maa: Re­si­lient­ti­kin pu­to­aa vas­toin­käy­mi­siä koh­da­tes­saan kuop­paan, mut­ta kii­pe­ää siel­tä ylös ver­ra­ten no­pe­as­ti.  Re­si­liens­si il­mi­ö­nä liit­tyy kiin­te­äs­ti myös psyyk­ki­seen jous­ta­vuu­teen, jol­la tar­koi­te­taan ky­kyä koh­da­ta vai­ke­at­kin aja­tuk­set ja tun­teet il­man, että nii­tä tar­vit­see vält­tää tai jou­tuu nii­den rie­po­tel­ta­vak­si elä­män myrs­kyis­sä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus aut­taa so­peu­tu­maan muu­tok­siin, sie­tä­mään epä­var­muut­ta ja edis­tää toi­min­ta­ky­ky­äm­me ja tyy­ty­väi­syyt­täm­me elä­mään.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan re­si­liens­siin ja jous­ta­vuu­teen il­mi­öi­nä sekä me­ne­tel­miin, joi­den avul­la näi­tä tai­to­ja voi koh­dal­laan vah­vis­taa. Poh­dim­me myös, mi­ten esi­mies ja työ­yh­tei­sö voi tu­kea re­si­liens­sin ja psy­ko­lo­gi­sen jous­ta­vuu­den tai­to­jen ke­hi­tys­tä työ­yh­tei­sös­sä.

ke 25.3.2020 Re­si­liens­si ja psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus il­mi­öi­nä

En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan re­si­liens­siin ja psy­ko­lo­gi­seen jous­ta­vuu­teen il­mi­öi­nä ja poh­di­taan näi­den suh­det­ta toi­siin­sa. Li­säk­si tar­kas­tel­laan näi­den hyö­ty­jä työ­hy­vin­voin­nin näkö­kul­mas­ta työ­e­lä­män muu­tos- ja kuor­mi­tus­ti­lan­teis­sa.

ke 1.4.2020 Stres­si yk­si­löl­li­se­nä ko­ke­muk­se­na

Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa tar­kas­tel­laan stres­sin vai­ku­tus­ta tun­tei­siin ja tie­don­kä­sit­te­lyyn. Ly­hyt­kes­toi­nen stres­si on useim­mi­ten edul­lis­ta, mut­ta pit­kään jat­ku­nut ja use­al­la elä­män­a­lu­eel­la ka­sau­tu­nut stres­si on ris­ki työs­sä jak­sa­mi­sel­le. Stres­sil­tä ei kui­ten­kaan voi työ­e­lä­mäs­sä vält­tyä ja erot tem­pe­ra­men­tis­sa vai­kut­ta­vat sen ko­ke­mi­seen. Stres­si myös haas­taa psyyk­ki­sen jous­ta­vuu­den ja saa toi­mi­maan ”la­put sil­mil­lä”. Kuor­mit­tu­nee­na pait­si pu­to­am­me hel­pom­min kuop­paan, myös kek­sim­me toi­mi­mat­to­mia sel­viy­ty­mis­kei­no­ja nous­ta siel­tä ylös.

ke 8.4.2020 Re­si­lient­ti ja jous­ta­va or­ga­ni­saa­tio

Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan sii­hen, mil­lai­sis­ta te­ki­jöis­tä syn­tyy re­si­lient­ti or­ga­ni­saa­tio. Or­ga­ni­saa­ti­on re­si­liens­sin on tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tu vai­kut­ta­van sii­hen, mi­ten se val­mis­tau­tuu vas­toin­käy­mi­siin ja koh­taa nii­tä. Poh­dim­me myös, mi­ten tun­ne­tai­dot liit­ty­vät työ­yh­tei­sön re­si­liens­siin ja jous­ta­vuu­teen, ja vai­kut­ta­vat edel­leen työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin.

Kouluttaja

VTM Emi­lia Ku­ja­la

Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja ja työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Kohderyhmä

So­pii kai­kil­le työ­hy­vin­voin­nin voi­ma­va­rois­ta kiin­nos­tu­neil­le, niin oman työ­hy­vin­voin­tin­sa tu­ke­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le kuin työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­mi­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 25.3., 1.4. ja 8.4. 2020 klo 18-19, verk­ko

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

16.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015