Irti häpeästä

15.-29.4.2020, verkko

Irti hä­pe­äs­tä

Hä­peä ei ole vain mie­len­ter­vey­den on­gel­mien seu­raus­ta, vaan nii­den taus­ta­vai­ku­tin. Kyky tun­tea ter­vet­tä hä­pe­ää on vält­tä­mä­tön­tä yh­teis­kun­nan toi­min­nan kan­nal­ta, mut­ta va­li­tet­ta­van usein hä­pe­äs­tä kas­vaa suu­ri, sala­ka­va­las­ti hy­vin­voin­tia na­ker­ta­va möyk­ky. Mi­ten op­pia tun­nis­ta­maan ter­ve ja tu­ho­a­va hä­peä? Mi­ten rik­koa tu­ho­a­van hä­pe­än vai­ku­tus ja us­kal­taa roh­ke­as­ti olla sel­lai­nen kuin on?

Sisältö

Kurs­si tar­jo­aa poh­dit­ta­vaa ja käy­tän­nön työ­ka­lu­ja jo­kai­sel­le, joka ha­lu­aa tu­tus­tua hä­pe­ään pa­rem­min ja op­pia ym­mär­tä­mään sen vai­ku­tus­ta omaan ja lä­heis­ten hy­vin­voin­tiin. Kol­mes­sa we­bi­naa­ris­sa tar­kas­tel­laan hä­pe­ää ja sii­hen liit­ty­viä il­mi­öi­tä psy­ko­lo­gi­an, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi­an ja kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an tie­toa ja me­ne­tel­miä yh­dis­tä­en. Jo­kai­nen we­bi­naa­ri si­säl­tää myös oh­jat­tua käy­tän­nön har­joit­te­lua.

ke 15.4.2020  Hä­peä so­si­aa­li­se­na tun­tee­na

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan sii­hen, mitä hä­peä on, ja mi­ten se ero­aa muis­ta so­si­aa­li­sis­ta tun­teis­ta ku­ten syyl­li­syy­des­tä, ka­teu­des­ta ja myö­tä­tun­nos­ta. Sa­mal­la har­joi­tel­laan tun­nis­ta­maan hyö­dyl­li­nen ja tu­hoi­sa hä­peä ja poh­di­taan näi­den vai­ku­tus­ta omaan elä­mään.

ke 22.4.2020  Hä­pe­än ta­ri­na en­nen ja nyt

Hä­pe­än tun­ne syn­tyy vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten ih­mis­ten kans­sa. Se juon­taa juu­ren­sa usein var­hai­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, jopa suku­pol­vien yli. Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, että kei­not, joil­la yri­täm­me tul­la toi­meen tu­hoi­san hä­pe­än kans­sa vah­vis­ta­vat ja yllä­pi­tä­vät sitä. We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me sii­hen, mi­ten hä­peä on syn­ty­nyt ja mikä sitä nyky­het­kes­sä pi­tää yllä.

ke 29.4.2020  Irti hä­pe­äs­tä myö­tä­tun­non ja ke­hol­lis­ten me­ne­tel­mien avul­la

Myö­tä­tun­to on hä­pe­än vas­ta­tun­ne ja yksi tär­keim­mis­tä kei­nois­ta hai­tal­li­sen hä­pe­än hoi­dos­sa. Hä­peä, ku­ten kaik­ki tun­teet il­me­ne­vät ke­hos­sa. Sa­mal­la keho on oiva työ­kalu tun­tei­den työs­tä­mi­seen. We­bi­naa­ris­sa har­joit­te­lem­me myö­tä­tun­to- ja keho­kes­keis­ten me­ne­tel­mien avul­la hä­pe­äs­tä ir­tau­tu­mis­ta.

Kouluttaja

Emi­lia Ku­ja­la

VTM Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja ja työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Kohderyhmä

Kaik­ki ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet. Kurs­si so­pii eri­tyi­sen hy­vin hei­kon itse­tun­non, per­fek­ti­o­nis­min, työs­sä jak­sa­mi­sen tai tun­tei­den sää­te­lyn pul­mien kans­sa kamp­pai­le­vil­le.

Aika

Kes­ki­viik­koi­sin 15.4., 22.4. ja 29.4.2020 klo 18-19, verk­ko

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

6.4.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015