Lempeää ajatusten voimaa kirjoittamalla

25.1.-15.3.2020, Iisalmi

Lem­pe­ää aja­tus­ten voi­maa kir­joit­ta­mal­la

Jos pohdit seuraavia: pysähtyminen, itsetutkiskelu, elämänarvot, voimavarat, hyväksyntä, ajatusten voima, huojentuminen, virkistyminen ja levollisuus, tämä kurssi on sinulle.

Kir­joit­ta­mal­la am­men­ne­taan elä­män­voi­maa sa­nois­ta – itse­kir­joi­te­tuis­ta ja lu­e­tuis­ta. Teks­tien kaut­ta kuu­los­tel­laan, mitä mi­nul­le kuu­luu, kuin­ka voin, onko kaik­ki hy­vin. Löy­de­tään uu­sia näkö­kul­mia ja sitä kaut­ta va­lin­nan­mah­dol­li­suuk­sia, li­sää sä­vy­jä elä­mään, le­vol­li­suut­ta ja hy­vää miel­tä. Toi­saal­ta saat lu­van olla oma it­se­si, toi­saal­ta saat vi­rik­kei­tä muu­tok­siin, joi­ta kai­paat.

Kir­joit­ta­mi­nen on vain ky­nän lii­kut­ta­mis­ta pa­pe­ril­la, tapa teh­dä it­sen­sä nä­ky­väk­si. Sa­noi­tat omaa elä­mää­si, ker­rot voi­maut­ta­via ta­ri­noi­ta men­neis­tä, ny­kyi­sis­tä ja tu­le­vis­ta – oman­lai­sia ta­ri­noi­ta si­nus­ta. Opit ta­van käyt­tää lem­pe­ää aja­tus­ten voi­maa voi­dak­se­si pa­rem­min.

Toteutusmuoto

Kurs­siin si­säl­tyy lähi­ta­paa­mi­set kah­te­na vii­kon­lop­pua ja  teh­tä­viä (va­paa­eh­toi­sia) nii­den vä­lil­lä.

Aika ja sisältö

1. vii­kon­lop­pu
la 25.1.2020 klo 10-15 Le­väh­de­tään het­ki
su 26.1.2020 klo 9-14 Mitä mi­nul­le kuu­luu?

väli­teh­tä­vät
Kah­den vii­kon vä­lein saat it­sek­seen teh­tä­vän har­joi­tuk­sen, jon­ka kaut­ta oma pro­ses­si­si py­syy vi­reil­lä ja sy­ve­nee. Teh­tä­vät ovat mah­dol­li­suus, ei pak­ko.

2. vii­kon­lop­pu
la 14.3.  klo 10-15 Lupa olla
su 15.3.  klo 9-14 Kaik­ki on hy­vin.

Mu­kaan tar­vit­set mie­lui­san muis­ti­kir­jan, hie­man ute­li­aan ja ih­met­te­le­vän mie­len. Kai­kes­ta muus­ta huo­leh­tii kurs­sin oh­jaa­ja Tar­ja Kert­tu­la. Mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­le voi tul­la tur­val­li­sin mie­lin oma­na it­se­nään, juu­ri sel­lai­se­na kuin nyt on. Kurs­sil­la ei suo­ri­te­ta mi­tään.

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat voi­da hy­vin. Eri­tyis­tä har­ras­tu­nei­suut­ta kir­joit­ta­mi­seen ei tar­vit­se olla. Mu­kaan mah­tuu 12 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

Tar­ja Kert­tu­la

Tar­ja Kert­tu­la kir­joit­ta­ja- ja kir­jal­li­suus­te­ra­pi­a­oh­jaa­ja, KM
in­nos­ta­ja, kan­nus­ta­ja ja roh­kai­si­ja
luk­ja, kir­joit­ta­ja ja ru­noi­li­ja

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

13.1.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015