Toiminnan laadun arviointi varhaiskasvatuksessa

10.2.2020, Iisalmi

Toi­min­nan laa­dun ar­vi­oin­ti var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä. Arvioinnin tarkoitus on lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen, sekä tiedon tuottaminen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi paikallisesti ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

”Teem­me ope­tus- ja kas­va­tus­työs­sä jat­ku­vas­ti va­lin­to­ja, joil­la on mer­kit­se­vä vai­ku­tus las­ten tu­le­vai­suu­teen, ha­lu­si sitä tai ei. Hy­vin­voin­ti syn­tyy koh­taa­mi­sis­sa. Mi­ten ha­lu­at, että si­nut muis­te­taan?”
Tho­mas Nu­ka­ri­nen

Sisältö

Laa­dun ar­vi­oin­nin pe­rus­teet Suo­ma­lai­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa: Mitä me itse asi­as­sa ar­vi­oim­me?
Var­hais­kas­va­tuk­sen laa­dun te­ki­jät ja nii­tä ku­vaa­vat in­di­kaat­to­rit – Mitä ne tar­koit­ta­vat työs­sä­ni?
Kou­lu­tus si­säl­tää myös paja­työs­ken­te­lyä: In­di­kaat­to­rit kri­tee­reik­si

Kouluttaja

KM Tho­mas Nu­ka­ri­nen

Tho­mas Nu­ka­ri­nen

Tho­mas on toi­mi­nut pit­kään var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi­o­pe­tuk­sen esi­mies­teh­tä­vis­sä. Täl­lä het­kel­lä hän opet­taa var­hais­kas­va­tus­ta ja psy­ko­lo­gi­aa am­mat­ti­oppi­lai­tos Ri­ve­ri­as­sa ja kou­lut­taa työn­sä ohel­la var­hais­kas­va­tuk­sen Laa­dun ar­vi­oin­tia. Nu­ka­ri­nen on ol­lut laa­ti­mas­sa Kar­vin jul­kai­se­maa asia­kir­jaa Var­hais­kas­va­tuk­sen laa­dun ar­vi­oin­nin pe­rus­teet ja suo­si­tuk­set.

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö sekä kun­nal­li­sis­sa että yk­si­tyi­sis­sä päi­vä­ko­deis­sa.

Aika

ma 10.2.2020 klo 15-19, Ii­sal­mi

Hinta

60 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

27.1.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015