Konsultoiva esimiestyö

21.4.2020, Iisalmi

Kon­sul­toi­va esi­mies­työ

Pe­reh­dy kon­sul­toi­vaan esi­mies­työ­hön asi­an­tun­ti­ja­työn kes­ki­ös­sä. Kon­sul­toi­va esi­mies­työ, mitä se voi­si tar­koit­taa?
Olet­ko esi­mies­teh­tä­vis­sä tai asi­an­tun­ti­jana esi­mies­ase­mas­sa. Mitä kon­sul­toi­va esi­mies­työ pi­tää si­säl­lään ja mis­sä ti­lan­teis­sa sitä kan­nat­taa käyt­tää asi­a­kas­työs­sä?
Tämä kou­lu­tus aut­taa si­nua tun­nis­ta­maan ti­lan­teet, jois­sa kon­sul­toi­vaa tyy­liä kan­nat­taa käyt­tää. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen kon­sul­toi­van työ­ta­van kes­kei­set vai­heet ovat si­nul­le tut­tu­ja ja osaat so­vel­taa nii­tä käy­tän­nön ti­lan­tei­siin.

Sisältö

Opet­taa vai kon­sul­toi­da? Ajat­te­lun joh­ta­mi­nen?

Asi­ak­kai­den kas­va­vat vaa­ti­muk­set ja mi­ten ne hei­jas­tu­vat työs­ken­te­lyyn

Tun­nis­ta (lii­ke)toi­min­nan ta­voit­teet

Ilma täyn­nä ky­sy­myk­siä?

Uu­den ja eri­lai­sen rat­kai­sun löy­tä­mi­nen

Eri­lai­set es­teet kon­sul­toi­val­le esi­mies­työl­le

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi, MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja
Jark­ko on val­men­ta­nut esi­mie­hiä ja toi­mi­nut it­se­kin esi­mie­he­nä yli 20 vuot­ta.

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Kohderyhmä

Esi­mie­het, joh­ta­jat ja pääl­li­köt. Kaik­ki esi­mies­ase­mas­sa toi­mi­vat.

Aika

ti 21.4.2020 klo 9-16, Ii­sal­mi

Hinta

140 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

7.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015