Arkistojen aarteet

17.11.-1.12.2020, verkko

Ar­kis­to­jen aar­teet

Oletko kiinnostunut historiasta ja haluaisit löytää arkistoista tietoja sukusi menneisyydestä?

Ny­ky­ään on jo pal­jon di­gi­toi­tua ma­te­ri­aa­lia, mut­ta nii­den löy­tä­mi­nen ja käyt­tä­mi­nen oman su­vun his­to­ri­an ri­kas­tut­ta­ja­na on usein haas­teel­lis­ta. Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la pe­reh­dym­me eri ar­kis­to­jen tie­to­kan­toi­hin, joi­ta voi käyt­tää kir­kon­kir­ja-ai­neis­ton li­säk­si oman su­vun ta­ri­nan elä­vöit­tä­jä­nä.

Sisältö

Ovat­ko esi­van­hem­pa­si ol­leet kä­rä­jil­lä, mis­tä voi löy­tää di­gi­toi­tu­ja tuo­mi­o­kir­jo­ja ja – tie­to­kan­to­ja vai pi­tää­kö nii­tä men­nä tut­ki­maan ar­kis­toon pai­kan pääl­le? Peru­kir­jo­ja on myös pal­jon di­gi­toi­tu. Kurs­sil­la saat esi­merk­ke­jä mis­tä nii­tä voi et­siä, kuin­ka nii­tä tul­ki­taan ja mis­tä voi ti­la­ta peru­kir­ja­ko­pi­on jos sitä ei ole di­gi­toi­tu. Van­hem­mis­sa peru­kir­jois­sa on usein hie­no­ja puu­merk­ke­jä­kin jos alle­kir­joit­ta­nut ei ole vie­lä osan­nut muu­ten kir­joit­taa.

His­to­ri­al­li­nen sa­no­ma­leh­ti­kir­jas­to tar­jo­aa pal­jon mie­len­kiin­tois­ta ma­te­ri­aa­lia suku­tut­ki­jal­le. Jos vaik­ka su­vun jä­sen on ol­lut kaup­pi­aa­na, il­moit­ta­nut leh­dis­sä tar­jouk­sis­taan ja ai­em­min myös kau­pun­gis­sa vie­rail­lei­den su­ku­lais­ten ni­met saat­ta­vat löy­tyä leh­des­tä, pak­ko­huu­to­kau­pois­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Onko joku esi­van­hem­pa­si lah­joit­ta­nut ra­haa Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton pe­rus­ta­mi­seen tai onko hän alle­kir­joit­ta­nut Suu­ren ad­res­sin vuon­na 1899. Nii­tä­kin tie­to­ja löy­tyy in­ter­ne­tis­tä. Li­säk­si käym­me läpi mat­rik­ke­lei­ta, jois­ta voi löy­tää mie­len­kiin­toi­sia tie­to­ja su­vun jä­se­nis­tä. Yk­si­tyi­sil­lä kes­kus­ar­kis­toil­la on tie­to­kan­to­ja, joi­ta voi myös hyö­dyn­tää suku­tut­ki­muk­ses­sa.

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dym­me muun kuin kir­kon­kir­ja-ai­neis­to­jen käyt­töön suku­tut­ki­muk­ses­sa ja opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set kurs­sin ajak­si. Li­säk­si kurs­si­lai­set saa­vat suku­tut­ki­muk­sen muut­kin tär­keim­mät in­ter­net­o­soit­teet val­mii­na link­kei­nä.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

tiis­tai­sin 17.11.-1.12.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

9.11.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015