Stressin ja kivun hallintaa mindfulnessin avulla

22.2.2020, Iisalmi

Stres­sin ja ki­vun hal­lin­taa mind­ful­nes­sin avul­la

Mind­ful­nes­sin avul­la opit tun­nis­ta­maan stres­si­oi­reet ja en­nal­ta­eh­käi­se­mään uu­pu­mus­ta. Mind­ful­nes­sin avul­la ky­ke­net myös muut­ta­maan suh­det­ta­si ki­puun.

Sisältö

Kurs­sil­la opit kei­no­ja, joil­la voit ot­taa vas­tuu­ta omas­ta hy­vin­voin­nis­ta­si ja jak­sa­mi­ses­ta­si. Opit koh­taa­maan myös ki­pu­a­si ja työs­ken­te­le­mään hen­gi­tyk­se­si kans­sa lie­ven­tääk­se­si sitä. Li­säk­si opit ot­ta­maan aja­tus- ja tun­ne­ta­son ko­ke­muk­se­si ke­vy­em­min ja te­ke­mään tie­toi­ses­ti va­lin­to­ja ti­lan­teis­sa, joi­ta yleen­sä oh­jaa­vat re­ak­ti­ot ja ta­vat. Kurs­sil­la kä­si­tel­tä­viä tee­mo­ja mind­ful­nes­sin pe­rus­tie­to­jen li­säk­si ovat stres­si, kipu ja hen­gi­tys. Kurs­siin si­säl­tyy moni­puo­li­sia ohja­tut­tu­ja mind­ful­ness-har­joit­tei­ta, jot­ka tu­ke­vat muun mu­as­sa itse­sää­te­lyä, stres­sin­hal­lin­taa ja ren­tou­tu­mis­ta.

Kohderyhmä

Tun­net­ko it­se­si stres­saan­tu­neek­si ja uu­pu­neek­si? Hal­lit­se­vat­ko ki­vut elä­mää­si? Ha­lu­ai­sit­ko op­pia ot­ta­maan vas­tuu­ta omas­ta hy­vin­voin­nis­ta­si sekä jak­sa­mi­ses­ta ja ha­lu­ai­sit­ko op­pia myös lie­ven­tä­mään ki­pu­a­si? Tule sil­loin mu­kaan täl­le kurs­sil­le! Mu­kaan mah­tuu 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

Mind­ful­nes­soh­jaa­ja Anne-Kris­tii­na Ko­leh­mai­nen

Aika

la 22.2.2020 klo 9-15, Ii­sal­mi

Hinta

75 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

8.2.2020 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, il­moit­tau­du heti!

HUOM! Sama kurs­si Kuo­pi­os­sa 15.2.2020

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015