Ota arki haltuusi! –itsensä johtamisen taidoilla kohti lempeämpää arkea

19.3.-7.4.2020, verkko

Ota arki hal­tuu­si! –it­sen­sä joh­ta­mi­sen tai­doil­la koh­ti lem­pe­äm­pää ar­kea

Haluaisitko johtaa itse omaa arkeasi? Tiedätkö, mikä sinulle on tärkeää? Näkyvätkö tärkeät asiat ajankäytössäsi? Miten lisätä myönteisiä tunteita arkeen? Mitä voisi tapahtua, jos suhtautuisit kiireeseen ja stressiin lempeämmin? Millä tavalla oman hyvinvoinnin priorisointi vaikuttaisi sinun arkeesi?

Eläm­me usein ar­ke­am­me au­to­maat­ti­vaih­teel­la em­me­kä ehdi py­säh­tyä it­sem­me ää­rel­le. Täs­sä verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi it­sen­sä joh­ta­mi­sen osa-alu­ei­ta ja poh­di­taan nii­den vah­vis­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä omaan ar­keen ja hy­vin­voin­tiin. Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa ja käy­tän­nön vä­li­nei­tä ryh­tyä oman ar­ke­si kap­tee­nik­si. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi seu­raa­via tee­mo­ja: It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja itse­myö­tä­tun­to, ar­vot ja ajan­käyt­tö, myön­tei­set tun­teet ar­jen tuki­pi­la­rei­na, ih­mis­suh­teet ja myön­tei­nen vuo­ro­vai­ku­tus. Näi­den tee­mo­jen kaut­ta tu­tus­tut omiin ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­lei­hi­si ja nii­den taus­tal­la vai­kut­ta­viin us­ko­muk­siin. Tu­tus­tu­mal­la it­see­si si­nun on mah­dol­lis­ta al­kaa te­ke­mään tar­vit­ta­via, pie­niä muu­tok­sia omaan ar­kee­si. Verk­ko­kou­lu­tus si­säl­tää myös ly­hyi­tä läs­nä­olo­har­joi­tuk­sia, joil­la voit tu­kea py­säh­ty­mis­tä omas­sa ar­jes­sa­si.

Sisältö

to 19.3.2020 klo 18-19 Ar­vot ja ajan­käyt­tö

Ar­vot ovat asi­oi­ta, jot­ka ovat meil­le kaik­kein tär­keim­piä. Se, että toi­mii ar­vo­jaan vas­taan voi ai­heut­taa ris­ti­rii­to­ja ja uu­pu­mis­ta. Tun­nis­ta­mal­la it­sel­le tär­ke­ät asi­at, on hel­pom­pi pri­o­ri­soi­da ajan­käyt­töä oi­kei­siin asi­oi­hin ja teh­dä it­sel­leen myön­tei­siä va­lin­to­ja. Ar­vo­jen mu­kai­nen toi­min­ta te­kee ar­jes­ta sel­ke­äm­pää. Tä­män we­bi­naa­rin ai­ka­na saat tie­toa ja vä­li­nei­tä omien ar­vo­je­si kir­kas­ta­mi­seen ja ar­vo­jen mu­kai­seen ajan­käyt­töön.


ti 24.3.2020 klo 18-19 It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja itse­myö­tä­tun­to

It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja myö­tä­tun­to it­se­ään koh­taan on tai­to py­syä it­sen­sä puo­lel­la sil­loin­kin, kun arki mei­naa ot­taa nis­ka­len­kin tai elä­mä tuo eteen haas­tei­ta. Kii­reen ja riit­tä­mät­tö­myy­den taus­tal­la voi olla lii­ka itse­kriit­ti­syys ja vaa­ti­vuus it­seä koh­taan. It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja myö­tä­tun­to it­seä koh­taan aut­ta­vat suh­tau­tu­maan ar­jen odo­tuk­siin lem­pe­äm­min. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa saat vä­li­nei­tä läh­teä koh­taa­maan it­se­si ja oma ar­ke­si ar­mol­li­sem­min.


ti 31.3.2020 klo 18-19 Myön­tei­set tun­teet ar­jen tuki­pi­la­rei­na

Myön­tei­set tun­teet luo­vat elä­mään si­säl­töä, iloa ja mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. Ne ovat ar­jen voi­ma­vara.  Kes­kit­ty­mäl­lä nii­hin asi­oi­hin, jot­ka ovat elä­mäs­säm­me hy­vin, teem­me ar­jes­tam­me laa­duk­kaam­paa ja lem­pe­äm­pää. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa poh­dim­me sitä, mi­ten py­säh­tyä hy­vien asi­oi­den ää­rel­le ja li­sä­tä myön­tei­siä tun­tei­ta omaan ar­keen.


ti 7.4.2020 klo 18-19 Ih­mis­suh­teet ja ra­ken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus

Hy­vien ih­mis­suh­tei­den mer­ki­tys on olen­nai­nen osa hy­vin­voin­tia ja hy­vää ar­kea. Tär­keä osa vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja on kyky aset­taa jous­ta­vat mut­ta jä­mä­kät ra­jat sekä us­kal­lus pal­jas­taa omat tar­peen­sa. Kyky vaa­lia myön­tei­siä ih­mis­suh­tei­ta on tär­keä osa ra­ken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa tut­kit omia ra­jo­ja­si sekä sitä, mi­ten ra­ken­nat myön­tei­siä ih­mis­suh­tei­ta ar­kee­si.

Kouluttaja

Sti­na Ako­la

Sti­na Ako­la KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Val­men­ta­ja­na Sti­na us­koo sii­hen, että itse­tun­te­mus ja oma kas­vu mah­dol­lis­ta­vat jo­kai­sel­le oman­nä­köi­sen muu­tok­sen koh­ti ta­voit­tei­ta. Omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­ja tut­ki­mal­la voi löy­tää it­sel­leen par­haan ta­van toi­mia. Val­men­nuk­sen kaut­ta Sti­na ha­lu­aa aut­taa ih­mi­siä oi­val­ta­maan heil­le tär­kei­tä asi­oi­ta ja löy­tä­mään oman roh­keu­den muu­tok­seen.

Kohderyhmä

Tämä verk­ko­kou­lu­tus on si­nul­le, joka ha­lu­ai­sit teh­dä jo­tain pie­niä muu­tok­sia ar­kee­si mut­ta et tie­dä mitä kai­pai­sit tai mis­tä aloit­tai­sit. Tämä on myös si­nul­le, joka koet kii­reen tun­net­ta tai stres­si on jo hii­pi­nyt mu­kaan ar­jen as­ka­rei­siin ja ha­lu­ai­sit ajois­sa teh­dä jo­tain toi­sin. Verk­ko­kou­lu­tus so­pii myös si­nul­le, joka ha­lu­at vain ot­taa ai­kaa it­sel­le­si ja omil­le aja­tuk­sil­le­si.

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

10.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015