Itsetuntemus osana hyvinvointia

4.4.2020, Iisalmi

In­ten­sii­vi­nen, ins­pi­roi­va ja osal­lis­ta­va kurs­si­päi­vä kut­suu si­nut siir­ty­mään kont­rol­lis­ta kon­tak­tiin, suun­nit­te­lus­ta läs­nä­o­loon ja hal­lin­nas­ta sal­lin­taan.

Si­nul­la on jo ole­mas­sa kaik­ki tar­vit­ta­vat voi­ma­va­rat ar­jen haas­teis­ta sel­vi­ä­mi­seen ja en­nen kaik­kea: nii­hin vas­taa­mi­seen. Vie­täm­me laa­duk­kaat tref­fit it­sen kans­sa, ja sa­mal­la löy­däm­me vink­ke­jä mm. kii­reen ke­sy­tyk­seen ja ren­tou­tu­mi­seen. Käym­me läpi muu­ta­mia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja itse­kri­tii­kis­tä ir­ti­pääs­tä­mi­seen ja po­si­tii­vi­sen ener­gi­an va­paut­ta­mi­seen help­po­jen ja haus­ko­jen har­joi­tus­ten avul­la.

Kou­lu­tus poh­jau­tuu Ko­po­sen ”Lupa mo­ka­ta – imp­ro­vi­soin­ti ar­jes­sa” -kir­jaan ja tar­jo­aa syvä­su­kel­luk­sen te­ok­ses­sa kä­si­tel­tyi­hin tee­moi­hin.

Sisältö
Tavoite

Ta­voit­tee­na on mm. pääs­tää irti tur­his­ta, ke­hoon jää­neis­tä taa­kois­ta, tun­nis­taa omat ra­jat ja op­pia voi­mis­ta­maan nii­tä tar­peen mu­kaan. Hyp­päy­täm­me osal­lis­tu­jan het­kek­si irti ar­jes­ta ja an­nam­me oi­val­luk­sia oman hen­ki­sen hy­vin­voin­nin löy­tä­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Li­säk­si ta­voit­tee­nam­me on saa­da työ­ka­lu­ja ar­jes­sa jak­sa­mi­seen ja oman hy­vin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen.

Kouluttaja

Pia Ko­po­nen

FM, NLP-As­so­ci­a­te Trai­ner Pia Ko­po­nen
Vuo­ro­vai­ku­tus- ja il­mai­su­tai­to­kou­lut­ta­ja Pia Ko­po­nen on  oh­jan­nut ja opet­ta­nut imp­ro­vi­si­oin­tia ja  imp­ro­vi­saa­ti­o­te­at­te­ria jo vuo­des­ta 2000.

Kohderyhmä

Kurs­si on suun­nat­tu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat tu­tus­tua it­seen­sä pa­rem­min. Mu­kaan tar­vit­set ren­not vaat­teet, jois­sa si­nun on mu­ka­va liik­kua, sekä juo­ma­pul­lon.

Aika

la 4.4.2020 klo 9.30-15.30, Ii­sal­mi

Hinta

97 €, hin­ta si­säl­tää myös ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

21.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015