Paikkatietoalan karttapalvelut ja niiden käyttö sekä QGIS ohjelman peruskäyttö

20.2.2020 Iisalmi

Paikkatietoikkuna karttapalvelun monipuoliset toiminnot tutuksi ja hyödyksi työhösi!
Sisältö

Saat opas­tus­ta Maan­mit­taus­lai­tok­sen Paik­ka­tie­to­ik­ku­na kart­ta­pal­ve­lun moni­puo­li­siin toi­min­toi­hin. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­lään myös QGIS paik­ka­tie­to-oh­jel­man pe­rus­toi­min­to­ja.
Li­säk­si esi­tel­lään myös eri tyyp­pi­siä paik­ka­tie­to­alan kart­ta­pal­ve­lui­ta; ku­ten wms-kart­ta­pal­ve­lut ja mi­ten vaik­ka­pa wms-kart­ta­pal­ve­lui­ta käy­te­tään QGIS paik­ka­tie­to-oh­jel­mas­sa.  Kou­lu­tuk­ses­sa ede­tään kes­kus­tel­len ja ky­sel­len, saat vas­tauk­set ja vin­kit omiin tar­pei­sii­si. Ha­lu­tes­sa­si voit ot­taa mu­kaan kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, pää­set heti asi­an yti­meen!

Kouluttaja

Ari Öys­ti, Joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja, Maan­mit­taus­lai­tos.
Ari on Kart­ta.nyt hank­kees­sa mu­ka­na Maan­mit­taus­lai­tok­sen edus­ta­ja­na an­ta­mas­sa asi­an­tun­ti­ja-apua Maan­mit­taus­lai­tok­sen paik­ka­tie­to­ai­neis­tois­ta ja kart­ta­pal­ve­luis­ta.

Kohderyhmä

Bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­don opet­ta­jat,  sekä myös muut kiin­nos­tu­neet jot­ka ha­lu­a­vat op­pia hyö­dyn­tä­mään ko. so­vel­luk­sia ja oh­jel­mia pa­rem­min.

Aika

to 20.2.2020 klo 8.30 – 11.30, Ii­sal­mi

Hinta

30 €, hin­ta si­säl­tää myös kah­vit.

Ilmoittautumiset

6.2.2020 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015