Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, 3 op

27.-28.3.2020 Iisalmi

Mitä luon­non­va­ro­jen käy­tön ai­heut­ta­mia kes­tä­vyys­on­gel­mia on ja mitä yh­teis­kun­nal­li­sia ja ta­lou­del­li­sia ulot­tu­vuuk­sia on uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen käy­tös­sä?

Luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön pe­rus­teet -opin­to­jak­so pe­reh­dyt­tää laa­jas­ti kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen sekä kes­keis­ten ko­ti­mais­ten toi­mi­joi­den roo­lei­hin kes­tä­väs­sä ke­hi­tyk­ses­sä.

Opin­to­jak­so koos­tuu nel­jäs­tä tee­mal­li­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­ta.

  1. Mitä ovat luon­non­va­rat? Lu­en­noil­la kä­si­tel­lään elol­li­sia ja elot­to­mia, uu­siu­tu­via ja uu­siu­tu­mat­to­mia, ai­neel­li­sia ja ai­neet­to­mia luon­non­va­ro­ja ja eko­sys­tee­mi­pal­ve­lui­ta sekä näi­den suh­det­ta luon­non moni­muo­toi­suu­teen.
  2. Kes­tä­vyy­den ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen aate­his­to­ria, kes­kei­set kä­sit­teet ja nii­den vä­li­set yh­tey­det sekä kan­sain­vä­li­set ja kan­sal­li­set ins­ti­tuu­ti­ot, so­pi­muk­set, hal­lin­ta ja po­li­tiik­ka. Lu­en­noil­la sy­ven­ny­tään li­säk­si eko­lo­gi­seen, ta­lou­del­li­seen sekä yh­teis­kun­nal­li­seen kes­tä­vyy­teen.
  3. Mit­taa­mi­nen ja seu­ran­ta. Käy­dään läpi YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mit­taa­mi­sen kri­tee­rit. Lu­en­noil­la pe­reh­dy­tään sii­hen kuin­ka luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen ih­mi­sen­tar­pei­siin hei­ken­tää elin­ym­pä­ris­tö­jen ti­laa ja kuin­ka näi­tä asi­oi­ta mi­ta­taan.
  4. Luon­non­va­ro­jen tuo­tan­non ylei­set pe­rus­teet. Tä­män kurs­sin vii­mei­nen osa poh­jus­taa kai­kil­le yh­tei­sil­lä asi­oil­la kol­mea kurs­sia jois­sa kes­ki­ty­tään yk­si­tyis­koh­tai­sem­min kala­ta­lou­teen, ve­sis­tö­jen- ja ter­rest­ris­ten alu­ei­den luon­non­va­roi­hin.

Opin­to­jak­so kuu­luu aine­o­pin­toi­hin, mut­ta sen suo­rit­ta­mi­seen ei ole edel­tä­vien opin­to­jen vaa­ti­mus­ta. Opin­to­jak­so to­teu­te­taan Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

Kou­lu­tus so­vel­tuu kai­kil­le kes­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä ja luon­non­va­ro­jen käy­tös­tä kiin­nos­tu­neil­le. Opin­to­jak­son voi myös hy­väk­si­lu­kea osak­si kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja.

Suo­ri­tus­ta­vat

Osal­lis­tu­mi­nen lu­en­noil­le ja kir­jal­lis­ten teh­tä­vien te­ke­mi­nen.

Aika­tau­lu

pe 27.3. klo 17-20.15
la 28.3. klo 9-15

Hin­ta

165 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

16.3.2020 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta vii­mei­seen il­moit­tau­tu­mis­päi­vään men­nes­sä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015