Metsien luonnonvarat ja monikäyttö, 3 op

24.-25.4.2020 Iisalmi

Suo­mi on met­sien maa. Mi­ten met­sä­luon­toa hyö­dyn­ne­tään? Mitä luon­non­va­ro­ja met­sät tar­jo­a­vat ja mitä tar­koit­taa met­sien moni­käyt­tö?

Opin­to­jak­so tar­jo­aa pe­rus­tie­dot bo­re­aa­li­sen havu­met­sän eko­sys­tee­meis­tä, nii­den toi­min­nas­ta ja moni­muo­toi­suu­des­ta. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään suo­ma­lai­seen met­sä­ta­lou­teen, met­sien käy­tön suun­nit­te­luun, met­sä­lain­sää­dän­töön ja luon­non­hoi­toon ta­lous­met­sis­sä. Kes­kei­nen tee­ma on myös met­sien moni­käyt­tö, eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut ja moni­muo­toi­suu­den suo­je­lu.

Opin­to­jak­so kuu­luu aine­o­pin­toi­hin, mut­ta sen suo­rit­ta­mi­seen ei ole edel­tä­vien opin­to­jen vaa­ti­mus­ta. Opin­to­jak­so to­teu­te­taan Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

  1. ker­toa bo­re­aa­li­sen havu­met­sän luon­tai­sen häi­ri­ö­dy­na­mii­kan eri mit­ta­kaa­vois­sa.
  2. ku­va­ta, mi­ten ta­lous­met­siä ny­ky­ään kä­si­tel­lään puun­tuo­tan­nos­sa, mi­ten ta­lous­käyt­töä suun­ni­tel­laan ja oh­ja­taan.
  3. Opis­ke­li­ja pys­tyy ker­to­maan ta­lous­met­sän ja luon­non­ti­lai­sen met­sän kes­kei­set ra­ken­teel­li­set erot ja nii­den vai­ku­tuk­set met­sä­luon­non moni­muo­toi­suu­teen.
  4. Opis­ke­li­jal­la on pe­rus­ym­mär­rys met­sien moni­käy­tös­tä, eko­sys­tee­mi­pal­ve­luis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä ar­vois­ta. Hän pys­tyy hah­mot­ta­maan ta­lou­del­li­ses­ti, eko­lo­gi­ses­ti ja so­si­aa­li­ses­ti kes­tä­vän met­sien käy­tön peri­aat­teet.

Kou­lu­tus so­vel­tuu kai­kil­le met­sä­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­neil­le. Opin­to­jak­son voi myös hy­väk­si­lu­kea osak­si kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja.

Suo­ri­tus­ta­vat

Op­sal­lis­tu­mi­nen lu­en­noil­le ja kir­jal­lis­ten teh­tä­vien te­ke­mi­nen.

Aika­tau­lu

pe 24.4. klo 17-20
la 25.4. klo 9-15

Hin­ta

165 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

13.4.2020 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta vii­mei­seen il­moit­tau­tu­mis­päi­vään men­nes­sä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015