Sensomoottori harjoitusohjelma varhaiskasvatuksessa

31.8.2020, Iisalmi

Sen­so­moot­to­ri har­joi­tus­oh­jel­ma var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

Kehi­tys­tä edis­tä­vä sen­so­mo­to­ri­nen ais­ti­har­joi­tus­oh­jel­ma on kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin suun­ni­tel­tu har­joit­te­lu­muo­to. Har­joi­tus­oh­jel­ma on loo­gi­ses­ti ete­ne­vä ko­ko­nai­suus, jos­sa koko ais­ti­jär­jes­tel­mää py­ri­tään työs­tä­mään toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Sen­so­moot­to­ri har­joi­tus­oh­jel­ma so­vel­tuu ais­ti­sää­te­lyn, op­pi­mis­vai­keuk­sien, lu­ke­mi­sen-ja kir­joit­ta­mi­sen on­gel­mien, kes­kit­ty­mis­vai­keuk­sien, le­vot­to­muu­den, kie­len­ke­hi­tyk­sen haas­tei­siin.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa ais­ti­jär­jes­tel­män  ja ref­lek­sien ke­hi­tyk­ses­tä ja nii­den on­gel­mis­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät har­joi­tuk­set edis­tä­vät lap­sen nor­maa­li­ke­hi­tyk­sen ete­ne­mis­tä luo­den edel­ly­tyk­siä mo­to­ri­sil­le val­miuk­sil­le. Lap­sen liik­ku­mi­nen ja riit­tä­vä ais­ti­har­joit­te­lu on edel­ly­tys hy­vään her­mos­tol­li­seen ke­hi­tyk­seen, sil­lä edel­li­nen ke­hi­tys­vai­he on aina edel­ly­tys seu­raa­van ke­hi­tys­vai­heen on­gel­mat­to­maan läpi­käy­mi­seen. Mi­kä­li var­hai­set pri­mi­tii­vi­ref­lek­sit ei­vät kyp­sy pois, ne jää­vät val­lal­le hait­ta­maan ih­mi­sen koko­nais­hy­vin­voin­tia.
Kou­lu­tuk­ses­ta saat val­miuk­sia opet­taa sen­so­mo­to­ris­ta har­joit­te­lua lap­si­ryh­mäs­sä, ym­mär­tä­en taus­tal­la ole­vat mah­dol­li­set neu­ro­fy­si­o­lo­gi­set syyt ja on­gel­mien käy­tän­nön il­me­ne­mis­muo­dot.
Kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si val­miit tuo­ki­o­ma­te­ri­aa­lit ku­vi­neen ja mu­siik­ki­vink­kei­neen ja pää­set heti to­teut­ta­maan jump­pa­tuo­ki­oi­ta las­ten kans­sa!

Kouluttajat

Eri­tyis­var­hais­kas­va­tuk­sen­o­pet­ta­ja Päi­vi Hil­tu­nen ja var­hais­kas­va­tuk­sen­o­pet­ta­ja An­ni­ree­ta Lai­ti­nen 

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le las­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le, eri­tyi­ses­ti var­hais­kas­vat­ta­jil­le, ku­ten esim. päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen (opet­ta­jat, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat) ja seu­ra­kun­tien lap­si­työn hen­ki­lös­töl­le.
Ra­joi­tet­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä.

Aika

ma 31.8.2020 klo 16.30 – 19.45, Ii­sal­mi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si siir­sim­me kou­lu­tuk­sen huh­ti­kuul­ta syk­syyn.

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

55 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

17.8.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015