3D-mallintaminen oppimisen välineenä

15.9.2020, Iisalmi

3D-mal­lin­ta­mi­nen op­pi­mi­sen vä­li­nee­nä

Tu­tus­tu 3d-mal­lin­ta­mi­sen ja -tu­los­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin ope­tuk­ses­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi 3d-mal­lin­ta­mi­sen ja -tu­los­ta­mi­sen pe­rus­peri­aat­tei­ta sekä har­joi­tel­laan Tin­ker­cad- ja SculptGL-mal­lin­nus­oh­jel­mien käyt­töä.  Poh­dim­me myös, mi­ten 3d-mal­lin­nus­ta voi hyö­dyn­tää ope­tuk­ses­sa eri oppi­ai­neis­sa.

Sisältö

3D-mal­lin­ta­mi­sen peri­aat­teet

Tu­tus­tu­mi­nen eri­lai­siin mal­lin­nus­oh­jel­miin (mm. Tin­ker­cad ja SculptGL)

Kohderyhmä

Kou­lu­tuk­sen koh­de­ryh­mä­nä on pe­rus­as­teen ope­tus­hen­ki­lös­tö,  mut­ta mu­kaan voi tul­la myös muil­ta kou­lu­asteilta. Osal­lis­tu­jil­la ei tar­vit­se olla ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta 3d-mal­lin­ta­mi­ses­ta. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.
Osal­lis­tu­jil­la tu­lee olla mu­ka­na oma tie­to­kone.

Kouluttaja

FM, ai­ne­no­pet­ta­ja, tvt-men­tor Si­nik­ka Lei­vo­nen

Aika

ti 15.9.2020  klo 8.30-11.45, Ii­sal­mi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si siir­sim­me kou­lu­tuk­sen huh­ti­kuul­ta syk­syyn.

Hinta

80 €  Hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Ilmoittautumiset

1.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015