Perhearviointi - Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus (3 op)

7.10., 11.11. ja  9.12.2020, Iisalmi

Osallistu suosittuun, yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa toteutettuun koulutukseen. Mukaan saat Perhearviointioppaan ja siinä olevat arviointilomakkeet. Toivottu koulutus nyt ensimmäistä kertaa Iisalmessa!

Per­heen ar­vi­oin­ti on vai­keim­pia teh­tä­viä, joi­ta työn­te­ki­jä voi koh­da­ta. Lap­sen kas­va­es­sa per­hees­sä, juu­ri per­he muo­dos­taa hä­nen ke­hi­tys­tään ja hy­vin­voin­ti­aan kes­kei­sim­min mää­rää­vän vii­te­ke­hyk­sen. Per­he on myös oleel­li­nen te­ki­jä, kun ar­vi­oi­daan lap­sen avun­tar­vet­ta. Las­ten hy­vin­voin­ti riip­puu ky­vys­täm­me tun­nis­taa per­hees­sä ne vah­vuu­det, joi­den va­raan voi ra­ken­taa ja ne vai­keu­det, joi­ta suun­ni­tel­mal­li­ses­ti py­rim­me lie­vit­tä­mään.

Per­he­ar­vi­oin­ti tar­jo­aa jär­jes­tel­mäl­li­sen ha­vain­noin­nin, ku­vai­lun ja ar­vi­oin­nin mal­lin ja ra­ken­teen, jon­ka avul­la työn­te­ki­jä voi op­pia per­heen kans­sa käy­mis­tään kes­kus­te­luis­ta ja per­heen kes­ki­näi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tar­kas­te­lus­ta. Se tar­jo­aa myös jou­kon me­ne­tel­miä, jot­ka aut­ta­vat per­he­ar­vi­oin­tia suo­rit­ta­vaa työn­te­ki­jää edis­tä­mään per­heen kes­ki­näis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta.

Ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­män avul­la per­heen toi­min­ta­ky­kyä, vah­vuuk­sia ja vai­keuk­sia voi­daan ku­va­ta yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja suh­teel­li­sen ob­jek­tii­vi­ses­ti ha­vain­noi­den. Per­he­te­ra­pi­an ken­täs­tä nou­se­va per­he­ar­vi­oin­ti pyr­kii ar­vi­oi­maan niin per­het­tä ko­ko­nai­suu­te­na kuin sen jä­sen­ten kes­ki­näi­siä suh­tei­ta. Per­heen toi­min­taa ar­vi­oi­ta­es­sa ja tuki­toi­mia suun­ni­tel­ta­es­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon myös ne per­heen ulko­puo­lel­ta tu­le­vat te­ki­jät, jot­ka hait­taa­vat per­heen­jä­sen­ten ky­kyä vas­ta­ta las­ten tar­pei­siin.

Per­heen toi­min­ta­ky­vyn, vah­vuuk­sien ja vai­keuk­sien ar­vi­oin­ti voi aut­taa seu­raa­vis­sa haas­teis­sa:

Sisältö

Per­heen toi­min­ta­ky­vyn, voi­ma­va­ro­jen, vah­vuuk­sien ja vai­keuk­sien ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mä koos­tuu me­ne­tel­mis­tä ja työ­ka­luis­ta, jot­ka aut­ta­vat per­heen toi­min­ta­ky­vyn, voi­ma­va­ro­jen ja vai­keuk­sien ar­vi­oin­nis­sa.
Nii­tä ovat:

Kou­lu­tus­pro­ses­si vas­taa si­säl­löl­tään viit­tä päi­vää,

Kohderyhmä

Per­he­ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mä so­vel­tuu hy­vin so­si­aa­li-, ter­veys- ja kas­va­tus­alan työn­te­ki­jöil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät per­hei­den kans­sa. Me­ne­tel­mä an­taa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja esim. las­ten­suo­je­lu- ja las­ten­val­von­ta­työ­hön, per­he­neu­vo­la- ja per­he­työ­hön, las­ten- ja nuo­ri­so­psy­ki­at­ri­aan sekä te­ra­pi­a­työn tu­ek­si.  Enim­mäis­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Kouluttaja

per­he­te­ra­peut­ti VET, per­he­ar­vi­oin­ti­kou­lut­ta­ja Mar­juk­ka Lauk­ka­nen

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 7.10, 11.11. ja  9.12.2020  klo 9-15.30, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

725,00 €

Hin­ta si­säl­tää kou­lu­tuk­sen, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin ja suo­men­kie­li­sen Per­he­ar­vi­oin­ti­op­paan ja sii­nä ole­vat ar­vi­oin­ti­lo­mak­keet (lo­mak­keet myös säh­köi­ses­sä muo­dos­sa).

Ilmoittautumiset

23.9.2020 men­nes­sä. VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

“”Sel­keä, laa­ja ja tii­vis ko­ko­nai­suus. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la kou­lu­tus­ta!””

“”Asi­an­tun­te­va, in­nos­ta­va, va­kuut­ta­va ja kan­nus­ta­va kou­lut­ta­ja.””

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015