ESPANJA Por favor - espanjan intensiiviset alkeet (1 op)

1.-5.6.2020, verkko

Sisältö

Ha­lu­at­ko seu­raa­val­la mat­kal­la­si osa­ta es­pan­jaa? Täl­lä kurs­sil­la opis­ke­lem­me es­pan­jan kie­len pe­rus­tei­ta. Ai­hei­na mm. ään­tä­mi­nen, kah­vi­las­sa asi­oin­ti, it­ses­tä ker­to­mi­nen ja ver­bien pree­sens­tai­vu­tus. Kurs­si on suh­teel­li­sen no­pe­a­tem­poi­nen. Pal­jon suul­li­sia har­joi­tuk­sia ja kie­len käy­tön ak­ti­voin­tia. Kurs­sil­ta saat val­miuk­sia jat­kaa es­pan­jan kie­len opis­ke­lua – ja eh­kä­pä myös edel­ly­tyk­siä naut­tia enem­män seu­raa­vas­ta mat­kas­ta­si! Täl­tä kurs­sil­ta pää­set no­pe­as­ti al­kuun es­pan­jan opis­ke­lus­sa ja seu­raa­vas­ta mat­kas­ta­si tu­lee an­toi­sam­pi, kun osaat kiel­tä.

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Vas­ta-al­ka­jat. Kurs­sil­la ei tar­vi­ta en­nak­ko­tie­to­ja kie­les­tä.

Aika

1.-5.6.2020 (ma-pe) klo 13-16.15, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

20.5.2020 men­nes­sä
Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan kurs­sil­le!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015