ENGLANTI - Test and Get Ahead

15.-18.6.2020, verkko

Tule kurssille, niin saat ymmärryksen kielitasostasi sekä ajatuksia ja eväitä englannin kielen opiskeluun jatkossa!

Sisältö

Olet­ko ha­vain­nut, että eng­lan­nin tai­to­si ei ole toi­vo­mal­la­si ta­sol­la mutt­et tar­kal­leen tie­dä mis­sä men­nään. Tule kurs­sil­le, niin saat ku­van kie­li­ta­sos­ta­si sekä aja­tuk­sia ja eväi­tä kie­len opis­ke­luun jat­kos­sa!
Teem­me kurs­sil­la eng­lan­nin kie­len eri osa-alu­ei­ta (kie­li­oppi, sa­nas­to, lu­e­tun- ja kuul­lun­ym­mär­tä­mi­nen ja pu­hu­mi­nen) tes­taa­van tes­tin.
Jo­kai­se­na kurs­si­päi­vä­nä teh­dään tes­ti yh­des­tä kie­len osa-alu­ees­ta, tes­ti tar­kis­te­taan ja osa-alu­et­ta har­joi­te­taan yh­des­sä sekä mie­ti­tään vin­kit osa-alu­een ke­hit­tä­mi­seen. Osa-alu­eis­ta saa ha­lu­tes­saan koti­teh­tä­viä päi­vän päät­teek­si. Käym­me myös läpi ta­val­li­sim­pia suo­ma­lais­ten te­ke­miä vir­hei­tä. Tes­taa­mi­sen li­säk­si opis­ke­lem­me kurs­sil­la eng­lan­tia ai­neis­toil­la, joi­den käyt­tä­mis­tä osal­lis­tu­jat voi­vat jat­kaa myös kurs­sin jäl­keen. Li­säk­si kat­som­me vi­de­oi­ta ne­tis­tä, kuun­te­lem­me pod­cas­te­ja, teem­me kie­li­oppi­har­joi­tuk­sia ja kes­kus­te­lem­me eng­lan­nik­si.

Si­nun ei tar­vit­se olla vie­lä eng­lan­nin osaa­ja, voit tul­la kurs­sil­le sel­lai­se­na kuin olet. Älä jää epä­tie­toi­sek­si tai­dois­ta­si, vaan tar­tu toi­meen!

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat tar­kan ku­van eng­lan­nin kie­len osaa­mi­ses­taan ja eh­do­tuk­sia sii­tä, mi­ten hei­dän kan­nat­tai­si jat­kaa tai­to­jen pa­ran­ta­mis­ta. Noin 6 vuot­ta kiel­tä lu­ke­neil­le

Aika

15.-18.6.2020 (ma-to) klo 16.30-19.45, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

3.6.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015