Tiimivastaavana työyhteisössä – Haasteet ja mahdollisuudet

6.10.2020, Iisalmi

Joh­dat­ko työs­sä­si moni­am­ma­til­li­sia tii­me­jä tai poik­ki­hal­lin­nol­li­sia pro­ses­se­ja, mut­ta et ole kui­ten­kaan var­si­nai­ses­ti esi­mies? Onko si­nul­le jos­kus tul­lut työs­sä­si eteen ti­lan­ne, että pyyn­töi­hi­si ei vas­ta­ta tai an­ta­mi­a­si oh­jei­ta ei nou­da­te­ta?

Tule mu­kaan vuo­ro­vai­kut­tei­seen spar­raus­päi­vään yh­des­sä ver­tais­kol­le­go­jen kans­sa poh­ti­maan mi­ten omal­la toi­min­nal­la­si voit vai­kut­taa oman työ­si su­ju­vuu­teen ja min­kä­lai­set vas­tuut, vel­vol­li­suu­det ja oi­keu­det asi­an­tun­ti­ja­esi­mie­hel­lä ovat.

Sisältö
Tavoite
Kohderyhmä

Tii­mi­vas­taa­vat, suun­nit­te­li­jat, moni­am­ma­til­lis­ten ryh­mien ve­tä­jät ja pro­jek­ti­pääl­li­köt. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Kouluttaja

Päi­vi Perä­mäki, työn­oh­jaa­ja, LTO

Päi­vi on toi­mi­nut esi­mie­he­nä kun­ta-alal­la yli 25 vuot­ta, jos­ta 8 vuot­ta hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­nä.  Syk­sys­tä 2009 läh­tien Päi­vi on luot­san­nut omaa kou­lu­tus- ja val­men­nus­alan per­he­y­ri­tys­tä toi­mien koko ajan asi­a­kas­ken­täl­lä val­men­nus, kou­lu­tus ja työn­oh­jaus­työs­sä. Hän on val­men­ta­ja­na vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja in­nos­ta­va sekä osal­lis­tu­jia po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la ak­ti­voi­va am­mat­ti­lai­nen. Päi­vin val­men­net­ta­vis­ta mo­net ovat to­den­neet hä­nen ole­van pu­hut­te­le­va, luo­va ja voi­maa an­ta­va per­soo­na. Hä­nen mo­net mie­len­kiin­toi­set käy­tän­nön esi­mer­kit oman esi­mies­uran ajal­ta an­ta­vat hy­vän vii­te­ke­hyk­sen ja op­pi­mis­a­lus­tan päi­vään osal­lis­tu­jil­le. Hän vi­rit­tää esi­mer­keil­lään myös osal­lis­tu­jat ja­ka­maan omia ko­ke­muk­si­aan esi­mies­työs­tä. Näin yh­tei­nen op­pi­mi­nen mo­nin­ker­tais­tuu!

Aika

ti 6.10.2020 klo 8.30 – 15.30, Ii­sal­mi

Hinta

140 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautumiset

22.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

“”In­no­va­tii­vi­nen, käy­tän­nön­lä­hei­nen ja työ­ka­lu­ja omaan työ­hön an­ta­va val­men­nus!””

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015