Shindo-workshop, Iisalmi

11.6.2020, Iisalmi

Shindo on kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentouttavia venytyksiä ja hoitoja.

Sisältö

Shin­do-me­ne­tel­män läh­tö­koh­ta­na on kuu­si pe­rus­ve­ny­tys­tä ja nii­tä te­hos­ta­via ja peh­men­tä­viä va­ri­aa­ti­oi­ta, jot­ka opet­ta­vat kuun­te­le­maan omaa ke­hoa. Har­joi­tus­ten ja hen­gi­tyk­sen avul­la voi ren­tou­tua ja pääs­tää irti ke­hon ja mie­len jän­ni­tyk­sis­tä. Shin­do aut­taa myös löy­tä­mään omaa tasa­pai­noa ja kes­ki­lin­jaa. Ve­nyt­te­ly­tun­neil­la ikään kuin is­tah­de­taan oman ke­hon ää­reen ky­sy­mään, mitä sil­le kuu­luu. Tun­neis­ta eri­tyi­siä te­kee se, että oh­jaa­ja tu­kee liik­kei­tä ja aut­taa ve­nyt­te­li­jää löy­tä­mään omal­le ke­hol­leen so­pi­vim­man ta­van ve­ny­tel­lä. Syvä hen­gi­tys ja rau­hal­li­set ve­ny­tyk­set aut­ta­vat pääs­tä­mään irti stres­sis­tä, ke­hää kier­tä­vis­tä tun­teis­ta ja va­paut­ta­vat tä­hän het­keen.

Tavoite

Tule mu­kaan shin­do-works­hop­piin, jon­ka ta­voit­tee­na on rau­hoit­taa her­mos­toa, ava­ta fas­ki­oi­ta, hoi­taa ter­veyt­tä koko­nais­val­tai­ses­ti ja tuo­da iha­na lepo­het­ki ar­jen kii­rei­den kes­kel­le!

Kohderyhmä

Shin­do so­pii kai­ken­i­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le. Sitä voi har­ras­taa yk­sin, pa­rin kans­sa tai osal­lis­tu­mal­la ve­nyt­te­ly­ryh­miin. Hoi­to­muo­to­na shin­doa voi käyt­tää esi­mer­kik­si stres­sin lie­vi­tyk­seen, li­has­ki­reyk­sien va­paut­ta­mi­seen ja uu­pu­mi­ses­ta pa­lau­tu­mi­seen. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

Work­ho­pin oh­jaa kuo­pi­o­lai­nen jo­mon-shin­do -ren­tou­tus­oh­jaa­ja, luo­kan­o­pet­ta­ja Tii­na Ee­ro­la
Shin­dos­ta Tii­na on itse löy­tä­nyt kei­non hoi­taa miel­tä ja ke­hoa koko­nais­val­tai­ses­ti, lem­pe­äs­ti ja it­se­ään kuun­nel­len. ”Aina voi teh­dä jo­tain” on hä­nen mot­ton­sa shin­do-tun­neil­la­kin. Lem­peä kos­ke­tus ja rau­hoit­ta­va, huu­mo­rin­ta­jul­la höys­tet­ty läs­nä­olo ovat läs­nä näil­lä tun­neil­la. Tule siis mu­kaan ve­nyt­te­le­mään ja huo­kai­se­maan it­se­si ren­nok­si ja iloi­sek­si!

Aika

to 11.6.2020 klo 17-19.30, Ii­sal­mi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

40 €

Ilmoittautumiset

1.6.2020 men­nes­sä

Kat­so myös Shin­do-work­shop -kou­lu­tus Kuo­pi­ossa 9.6.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015