Kirjoittajien kesäkurssi Ruukin Tuvalla

31.7.- 2.8.2020 Ruukin Tupa, Sonkajärvi

Kirjoittajien viikonloppukurssilla saat kokea kirjoittamisen iloa ja yhteisöllisyyttä. Pääset tuottamaan tekstiä ja virittämään aistejasi inspiroivassa ympäristössä Ruukin Jyrkänkosken kauniissa maisemissa!

Sisältö

Kurs­sil­la teh­dään luo­vuut­ta ja itse­il­mai­sua li­sää­viä har­joi­tuk­sia ja täh­dä­tään kir­joit­ta­mi­sen es­tei­den pois­ta­mi­seen. Opit eri kir­joit­ta­mi­sen la­jeis­ta ja saat tie­toa myös elä­män­ta­ri­nan kir­joit­ta­mi­ses­ta ja kir­jal­li­suus­te­ra­pi­as­ta. Opit et­si­mään kir­joi­tus­ai­hei­ta luon­nos­ta, lähi­ym­pä­ris­tös­tä ja omis­ta muis­tois­ta. Saat vä­li­nei­tä ais­ti­voi­mai­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­seen ja oman ää­nen löy­tä­mi­seen.

Kurs­sin kan­nus­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä opit ar­vos­ta­maan sa­not­ta­vaa­si ja huo­maat, että sa­no­mal­la­si on mer­ki­tys­tä. Saat an­taa teks­til­le­si ää­nen ja ko­kea pa­laut­teen saa­mi­sen ilon ja jän­ni­tyk­sen. Tois­ten kir­joit­ta­jien teks­tit an­ta­vat si­nul­le uu­den­lai­sia ide­oi­ta ja pa­laut­ta­vat mie­leen omia muis­to­ja. Kurs­si so­pii myös uu­sil­le kir­joit­ta­jil­le ja ko­ke­nut­kin kir­joit­ta­ja saa kurs­sil­ta uu­sia näkö­kul­mia.

Kurs­sil­la teh­dään har­joi­tuk­sia, jois­sa hyö­dyn­ne­tään myös kurs­si­pai­kan piha­pii­riä ja ym­pä­ris­töä, sää huo­mi­oi­den. Kurs­si jär­jes­te­tään Ruu­kin­tu­val­la, jon­ka ri­kas luon­to­ym­pä­ris­tö vi­rit­tää kir­joit­ta­maan. Tu­tus­tu Ruu­kin Tu­paan tääl­tä>>

Jär­jes­te­tyt teh­tä­vä­ras­tit ovat es­teet­tö­miä.

En­nak­ko­teh­tä­vä

Kir­joi­ta enin­tään 2-3 si­vun en­nak­ko­teh­tä­vä ai­hees­ta “Aamu”. Voi liit­tää mu­kaan kir­joi­tuk­sen, jos­sa ker­rot odo­tuk­si­a­si kurs­sil­le.
Teh­tä­vä pa­lau­te­taan 9.7. men­nes­sä kou­lut­ta­jal­le. Teh­tä­vän pa­lau­tus­o­soit­teen saat il­moit­tau­tu­es­sa­si.

Kouluttajat

Per­jan­tai-il­lan vie­raa­na  usei­ta nuor­ten kir­jo­ja jul­kais­sut, pal­kit­tu kir­jai­li­ja Jyri Pa­rets­koi ja lau­an­tais­ta sun­nun­tai­hin kurs­sin kou­lut­ta­ja­na toi­mii kir­jal­li­suus­te­ra­peut­ti ja kir­joit­ta­mi­sen oh­jaa­ja, LL, FM Mir­ja Heik­ki­lä.

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii niin uu­sil­le  kuin ko­ke­neil­le kir­joit­ta­jil­le. Saat uu­sia ja eri­lai­sia näkö­kul­mia ja roh­kais­tut kir­joit­ta­maan.
Kurs­sil­le voi­daan otta enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Aika

31.7.2020- 2.8.2020
pe 31.7. klo 17.30 – al­ka­en
la 1.8. klo 9.00-17.00
su 2.8. klo 9.00 – 14.15
Ruu­kin­tupa, Son­ka­jär­vi

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

270 €
Hin­ta si­säl­tää em. kurs­si­si­säl­lön li­säk­si ma­joi­tuk­sen upeis­sa, uu­sis­sa hy­vin­va­rus­tel­luis­sa mö­keis­sä, kah­den hen­gen huo­neis­sa (pe-su).
Tu­tus­tu  Jyr­kän­kos­ken ylä­puo­lel­la si­jais­e­viin mök­kei­hin täs­tä: Hii­li ja Mii­lu>>

Ma­joi­tuk­sen li­säk­si hin­taan si­säl­tyy myös:
* per­jan­tai­na ter­ve­tulo­kah­vit * lau­an­tai­na lou­nas ja päi­vä­kah­vit * sun­nun­tai­na lou­nas ja läh­tö­kah­vit.
(Huom! Mö­keis­sä täy­del­li­nen keit­ti­ö­va­rus­tus, jo­ten esim. oman aa­mi­ai­sen tai ilta­pa­lan val­mis­tus on­nis­tuu.)

Ruukin Tupa

Ruu­kin­tupa si­jait­see Son­ka­jär­vel­lä ( noin 45 km pääs­sä Ii­sal­mes­ta ja 130 km pääs­sä Kuo­pi­os­ta). Myös Ruu­kin Tu­van kah­vi­la­ra­vin­to­la pal­ve­lee, ti­lauk­ses­ta saa aamu­pa­laa ja il­lal­lis­ta ym.  Kat­so lisä­tie­to­ja Ruu­kin Tu­vas­ta tääl­tä>>

Ilmoittautumiset

18.6.2020 men­nes­sä
Il­moi­ta lo­mak­keen lisä­tie­to­ja koh­das­sa mah­dol­li­set ruo­ka-aine­al­ler­gi­at

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015