Biologian verkkokurssi abiturienteille (30 ot)

27.5.-26.6.2020, verkko

Biologia haltuun itsenäisten tehtävien ja etätapaamisten avulla!
Sisältö

Bi­o­lo­gi­an verk­ko­kurs­sil­la ker­ra­taan opet­ta­jan laa­ti­man ma­te­ri­aa­lin avul­la lu­ki­on bi­o­lo­gi­an kes­kei­set asi­at oh­ja­tus­ti. Ta­voit­tee­na on saa­da sel­keä kuva bi­o­lo­gi­an eri aihe­a­lu­eis­ta ja var­muut­ta omas­ta osaa­mi­ses­ta lu­ki­on yli­op­pi­las­ko­et­ta var­ten. Kurs­si so­pii myös jat­ko-opin­toi­hin pyr­ki­vil­le, jot­ka tu­le­vat tar­vit­se­maan bi­o­lo­gi­an osaa­mis­ta opin­nois­saan.

Toteutustapa

Kurs­si ete­nee oh­ja­tus­ti säh­kö­pos­ti­vies­tien ja tiet­ty­jen tar­kis­tet­ta­vien teh­tä­vien avul­la Goog­le Dri­ve verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä. Li­säk­si Ado­be Con­nec­til­la pi­de­tään verk­ko­ta­paa­mi­sia, jois­sa saa apua ja oh­jaus­ta haas­teel­li­sim­piin teh­tä­viin. Kurs­sia voi osit­tain suo­rit­taa omaan tah­tiin sy­ven­ty­en it­sel­le kes­kei­siin aihe­a­lu­ei­siin. Kurs­sin laa­juus on 30 ope­tus­tun­tia, jon­ka li­säk­si har­joi­tus­ten ja teh­tä­vien te­ke­mi­seen on hyvä va­ra­ta vä­hin­tään 20 tun­tia. Ajan­tar­ve riip­puu opis­ke­li­jan osaa­mis­ta­sos­ta. Verk­ko­ta­paa­mi­set 28.5, 4.6., 11.6 ja 18.6 klo 9.00-11.00.

Suoritus

Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ja kurs­si­teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Ar­vi­oin­ti: hyv/hyl.

Kouluttaja

Han­na Im­mo­nen FM. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­län kesä­yli­o­pis­ton kans­sa.

Aika

27.5.2020 – 26.6.2020

Hinta

110,00 €
Kurs­si­mak­su si­säl­tää ma­te­ri­aa­lin.

Ilmoittautumiset

20.5.2020 men­nes­sä.

Mitä tarvitset kurssille osallistuaksesi

Tie­to­kone, in­ter­net­yh­teys ja teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma. Ope­tus­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­sia oh­jaus­tuo­ki­o­ta var­ten tar­vit­set web-ka­me­ran, mut­ta kurs­sin voi suo­rit­taa myös vies­tien vä­li­tyk­sel­lä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015