Mysteerit, tarinat ja pelit osana arviointia lukiossa

20.1.2021, verkko

Mysteerit, tarinat ja pelit osana arviointia lukiossa

Lu­kio-opet­ta­ja, ha­lu­at­ko elä­vöit­tää kurs­se­ja ta­ri­noi­den, mys­tee­rien ja pe­lien avul­la, ja hyö­dyn­tää nii­tä moni­puo­li­sen ar­vi­oin­nin kei­no­na?

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi pe­lil­li­syyt­tä, mys­tee­re­jä sekä ta­ri­noi­ta ar­vi­oin­ti­kei­no­na. Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään konk­reet­tis­ten esi­merk­kien avul­la mys­tee­rien ja ta­ri­noi­den voi­maa. Li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa läh­de­tään työs­tä­mään yh­des­sä peli­poh­jaa Goog­le­Form­sin avul­la, jot­ta jat­ko­työs­ken­te­ly kou­lu­tuk­sen vii­toit­ta­mal­la tiel­lä oli­si mah­dol­li­sim­man help­po.

Kou­lu­tuk­ses­ta saa eni­ten irti, jos käy­tös­sä ovat val­miit Goog­le-tun­nuk­set sekä pie­ni teh­tä­vä­pank­ki moni­va­lin­ta­teh­tä­viä. Mu­kaan voi tul­la kui­ten­kin myös val­mis­tau­tu­mat­ta. Kou­lu­tus kes­tää 60 mi­nuut­tia.

Kouluttaja

Riik­ka Sal­mi­nen

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on maan­tie­teen, bi­o­lo­gi­an ja ter­veys­tie­don leh­to­ri Riik­ka Sal­mi­nen, jon­ka into­hi­mo­na ja kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na on ol­lut pit­kään ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mi­sen li­säk­si myös opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien hy­vin­voin­ti. Lisä­tie­toa kou­lu­tus­si­säl­lös­tä sekä kou­lut­ta­jas­ta löy­ty­y tä­män lin­kin ta­kaa.

Kohderyhmä

Lu­ki­oi­den opet­ta­jat

Aika

Ke 20.1.2021 klo 15–16

Hinta

30 €, Iso­vers­tas jä­sen­lu­ki­oi­den opet­ta­jil­le mak­su­ton

Ilmoittautumiset

13.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015