ENGLANTI: English Academic and Professional Communication 2 op

9.-31.8.2019 Kuopio

Oman alan ja aka­tee­mi­sen eng­lan­nin käyt­töä kä­sit­te­le­viä luku- ja kir­joi­tus­teh­tä­viä, aka­tee­mi­seen eng­lan­nin suul­li­sen vies­tin­nän kon­ven­ti­oi­ta kä­sit­te­le­viä suul­li­sia pari- ja ryh­mä­teh­tä­viä sekä suul­li­sia esi­tel­miä. Opin­to­ja­ko on avoin­ta yli­o­pis­to-ope­tus­ta ja se to­teu­te­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Tie­sit­kö! Opin­to­jak­so on osa Itä-Suo­men yli­o­pis­ton pe­rus­tut­kin­to­jen kie­li­o­pin­to­ja. Suo­ri­tet­tu­a­si opin­to­jak­son, suo­ri­tus­tie­to kir­jau­tuu Itä-Suo­men yli­o­pis­ton opin­to­re­kis­te­rii­si. Jos opis­ke­let Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa, voit si­säl­lyt­tää opin­to­jak­son suo­raan tut­kin­too­si.

Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä 2019 jär­jes­täm­me 9 kie­les­tä yli 30 eri­lais­ta- ja eri­ta­sois­ta kie­li­kurs­sia! Tu­tus­tu nii­hin täs­tä!

Ta­voi­te:

Opis­ke­li­ja saa­vut­taa sel­lai­sen eng­lan­nin kie­len ra­ken­teen, sa­nas­ton ja fra­se­o­lo­gi­an tun­te­muk­sen, joka mah­dol­lis­taa toi­mi­van ja täs­mäl­li­sen suul­li­sen ja kir­jal­li­sen kom­mu­ni­koin­nin omaan alaan liit­ty­vis­tä ai­heis­ta. Opis­ke­li­ja pys­tyy toi­mi­maan kes­kei­sis­sä omaan alaan­sa liit­ty­vis­sä puhe­ti­lan­teis­sa kult­tuu­rien­vä­li­sen vies­tin­nän kon­ven­ti­oi­den mu­kai­ses­ti sekä eri kom­mu­ni­koin­ti­kult­tuu­rien taus­tat huo­mi­oi­den. Opis­ke­li­ja pys­tyy val­mis­ta­maan ja pi­tä­mään sel­ke­än ala­koh­tai­sen suul­li­sen esi­tel­män, joh­ta­maan ja tii­vis­tä­mään ai­hee­seen liit­ty­vän kes­kus­te­lun sekä osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun ak­tii­vi­se­na pu­hu­ja­na ja kuun­te­li­ja­na. Opis­ke­li­ja osaa kir­joit­taa omaan alaan­sa liit­ty­vis­tä ai­heis­ta kult­tuu­rien­vä­li­sen vies­tin­nän sekä kom­mu­ni­koin­ti­kult­tuu­rien taus­tan huo­mi­oi­den. Opis­ke­li­ja käyt­tää eng­lan­nin kiel­tä roh­ke­as­ti sekä osaa ja ha­lu­aa ke­hit­tää eng­lan­nin kie­len tai­to­jaan.

Suo­ri­tus­ta­pa:

Kon­tak­ti­o­pe­tus 24 t. Lu­en­not, suul­li­set ja kir­jal­li­set pari- ja ryh­mä­työt, suul­li­set esi­tel­mät. Läs­nä­olo­vel­vol­li­suus vä­hin­tään 80 %. Osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen ja kurs­siin kuu­lu­vat teh­tä­vät. Lop­pu­koe ja/ tai jat­ku­va ar­vi­oin­ti.

Ajan­koh­ta:

pe 9.8.2019 klo 16-20.30
la 10.8.2019 klo 8.45-14.30
pe 30.8.2019 klo 16-20.30
la 31.8.2019 klo 8.45-14.30

Lähi­o­pe­tus jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa.

Kou­lut­ta­ja: Anne-Ma­ri­ta Jär­vi­luo­to

Hin­ta:  195 €

Mak­su si­säl­tää Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­men yli­o­pis­ton mak­sun (20 €), joka pe­ri­tään yli­o­pis­toon re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä. Oh­jeet re­kis­te­röi­ty­mi­sel­le an­ne­taan kut­su­kir­jees­sä. Lop­pu mak­su 175 € las­ku­te­taan kah­des­sa eräs­sä (90€ + 85€).

Kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si tar­vi­taan Itä-Suo­men yli­o­pis­ton jär­jes­tä­mis­oi­keus, jos­ta pää­te­tään ke­vään 2019 ai­ka­na.

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

Il­moit­tau­tu­mi­set 15.7.2019 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015