Rorschach-erikoistumiskoulutus (16 op)

5.4.2019-16.5.2020, Kuopio

Erin­o­mai­sen pa­laut­teen saa­nut kou­lu­tus toi­sen ker­ran Kuo­pi­os­sa!

Aika 5.4.2019-16.5.2020, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä Psy­ko­lo­git ja opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa ole­vat psy­ko­lo­gi­an opis­ke­li­jat. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­jat
Kou­lu­tuk­sen vas­tuu­kou­lut­ta­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, The Fin­nish Rorsc­hach As­so­ci­a­ti­on (FRA) ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja Jaak­ko Ste­nius

Muut kou­lut­ta­jat
– PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, The Fin­nish Rorsc­hach As­so­ci­a­ti­on (FRA) ry:n pu­heen­joh­ta­ja Emi­li­a­no Mu­zio
– PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Outi Kal­la
– psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Olli Salo

Si­säl­tö
Rorsc­hach Comp­re­hen­si­ve Sys­tem –me­ne­tel­män stan­dar­doi­tu esit­tä­mi­nen, pis­tey­tys ja tul­kin­ta
Me­ne­tel­män tar­jo­a­man tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen psy­ko­di­ag­nos­ti­sis­sa ar­vi­oin­neis­sa, hoi­don suun­nit­te­lus­sa ja te­ra­peut­ti­se­na in­ter­ven­ti­o­na
Rorsc­hac­hin avul­la saa­dun in­for­maa­ti­on in­teg­roi­mi­nen muil­la ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mil­lä saa­tuun tie­toon
Opit­tu­jen asi­oi­den so­vel­ta­mi­nen käy­tän­töön pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyn ja ta­paus­esi­merk­kien avul­la.
Kou­lu­tuk­sen pää­pai­no on ai­kuis­i­käis­ten pa­ris­sa ta­pah­tu­vas­sa työs­ken­te­lys­sä. Kou­lu­tus si­säl­tää myös näkö­kul­mia las­ten ja nuor­ten tut­ki­muk­sis­sa huo­mi­oi­ta­viin te­ki­jöi­hin.

”Kou­lu­tuk­ses­ta saa­dul­la tie­dol­la pää­sen te­ke­mään laa­duk­kaam­pia tut­ki­muk­sia ja op­pi­maan edel­leen li­sää. Sy­ven­tä­vät tee­mat tul­kin­nan kan­nal­ta oli­vat an­toi­sia. Ca­set toi­vat li­sää elä­vyyt­tä ai­hei­siin. Sain pal­jon vink­ke­jä it­sel­le­ni.”

To­teu­tus
Kou­lu­tus on noin vuo­den mit­tai­nen.  Kou­lu­tus si­säl­tää lähi­o­pe­tus­päi­vät, kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä ja kir­jal­li­sia teh­tä­viä.

Kou­lu­tus on FRA:n hy­väk­sy­mä. Kou­lu­tuk­sen hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­neil­la on mah­dol­li­suus ha­kea FRA:n jä­se­nyyt­tä ja osal­lis­tua yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­miin jat­ko­kou­lu­tuk­siin.

Rorsc­hach-eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Kir­jal­li­suus – han­ki­taan en­nen kou­lu­tuk­sen al­ka­mis­ta

– Ex­ner, J.E., Jr. The Rorsc­hach: A Comp­re­hen­si­ve Sys­tem, Vol 1. Ba­sic Foun­da­ti­ons. Fourth Edi­ti­on. New York: John Wi­ley & Sons, 2003.
– Ex­ner, J.E., Jr. A Rorsc­hach Work­book for the Comp­re­hen­si­ve Sys­tem. Fifth Edi­ti­on. Rorsc­hach Works­hops, As­he­vil­le, North Ca­ro­li­na, 2001. Prin­ted Feb­ru­a­ry 2005.
– Vig­li­o­ne, D. Rorsc­hach Co­ding So­lu­ti­ons. A Re­fe­ren­ce Gui­de for the Comp­re­hen­si­ve Sys­tem. Se­cond Edi­ti­on (2010). Ca­li­for­ni­an School of Pro­fes­si­o­nal Psyc­ho­lo­gy. Al­li­ant In­ter­na­ti­o­nal  Uni­ver­si­ty. San Die­go, Ca­li­for­nia.

Aika­tau­lu ja si­säl­tö:
kaik­ki se­mi­naa­rit per­jan­tai­sin klo 9.30 – 16.00 ja lau­an­tai­sin 9.00 – 15.30

1. Se­mi­naa­ri pe-la 5. – 6.4.2019
kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
– Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja si­säl­tö
– Joh­da­tus ai­hee­seen: Rorsc­hac­hin me­ne­tel­män luon­ne, his­to­ria ja nyky­ti­lan­ne
– Joh­da­tus pöy­tä­kir­jan koo­dauk­sen ja tul­kin­nan pe­rus­tei­siin
– Pöy­tä­kir­jan ot­ta­mi­nen

2. Se­mi­naa­ri pe-la 10. – 11.5.2019
kou­lut­ta­ja: PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Outi Kal­la
si­säl­tö:
– Koo­daus, osa I

3. Se­mi­naa­ri pe-la 14.-15.6.2019
kou­lut­ta­ja:
 PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Outi Kal­la
si­säl­tö:
– Koo­daus, osa II

4. Se­mi­naa­ri pe-la 30. –  31.8.2019
kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
– Tul­kin­ta, osa I

5. Se­mi­naa­ri pe-la 27. – 28.9.2019
kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
– Tul­kin­ta, osa II

6. Se­mi­naa­ri pe-la 8. – 9.11.2019
kou­lut­ta­ja: 
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
– Rorsc­hach-muut­tu­jien re­li­a­bi­li­teet­ti ja va­li­di­teet­ti: em­pii­ri­nen tut­ki­mus­näyt­tö
– Rorsc­hach-vii­te­ar­vot
– Psy­koot­ti­suu­den ar­vi­oin­ti
– Per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öt
– Trau­ma ja dis­so­si­aa­tio

7. Se­mi­naa­ri pe-la 13. – 14.12.2019
kou­lut­ta­ja: PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­li­a­no Mu­zio
si­säl­tö:
– Neu­ro­psy­ko­lo­gia ja Rorsc­hach
– Moni­me­ne­tel­mä­tut­ki­muk­set ja löy­dös­ten in­teg­roin­ti ta­paus­esi­mer­kin ja pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyn kaut­ta

8. Se­mi­naa­ri pe-la 24. – 25.1.2020
kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
– Te­ra­peut­ti­nen tut­ki­mus
– Ma­sen­nuk­sen ja ah­dis­tu­nei­suu­den ar­vi­oin­ti
– Per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öt

9. Se­mi­naa­ri pe-la 13. – 14.3.2020
kou­lut­ta­jat: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius ja psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti Olli Salo
si­säl­tö:
– Psy­ko­a­na­lyyt­ti­nen te­o­ria ja per­soo­nal­li­suu­den tut­ki­mus
– Rorsc­hach ja psy­ko­dy­na­miik­ka
– Pro­jek­tio ja Card Pull
– Si­säl­tö­tul­kin­ta ja psy­ko­dy­naa­mi­nen näkö­kul­ma tul­kin­taan
– Tut­ki­mus­ti­lan­teen vuo­ro­vai­ku­tus ja sen ar­vi­oin­ti
– De­fens­sien ar­vi­oin­ti
– Kon­fi­gu­raa­tio- ja sek­vens­si­a­na­lyy­si

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia 10. ja 11. se­mi­naa­ri to­teu­te­taan ver­kos­sa.

10. Se­mi­naa­ri pe-la 17. – 18.4.2020
kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius
si­säl­tö:
– Koo­daus­ko­keen pa­lau­te
– Hoi­don suun­nit­te­lu
– Lau­sun­noin­ti
– Pa­lau­te-/yh­teen­veto­kes­kus­te­lu (demo­har­joi­tus)
– Tul­kin­ta­ko­keen pa­lau­te
– Opis­ke­li­joi­den ta­paus­se­los­tuk­sia

11. Se­mi­naa­ri pe-la 15. – 16.5.2020
kou­lut­ta­ja: PsT,psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­li­a­no Mu­zio
si­säl­tö:
 Las­ten ja nuor­ten ar­vi­oin­ti
– R-PAS (Rorsc­hach Per­for­man­ce As­sess­ment Sys­tem)
– Kou­lu­tuk­sen päät­tä­mi­nen

”Huip­pu­kou­lu­tus! Ylit­ti odo­tuk­set!”

Hin­ta 2.850 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä,
712,50 e/erä, kak­si erää vuon­na 2019 ja kak­si vuon­na 2020. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus voi­daan teh­dä use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 12.3.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015