Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (15 op)

Käynnissä oleva koulutus

Ha­lu­at­ko li­sä­tä psy­ko­te­ra­peut­tis­ta am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si?  Tämä kou­lu­tus an­taa si­nul­le vah­vuut­ta, val­miuk­sia ja uu­sia vi­rik­kei­tä yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen kans­sa to­teu­tet­ta­vaan te­ra­peut­ti­seen työ­hön. Kou­lu­tus toi­mii so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­hen­ki­löi­den täy­den­nys­kou­lu­tuk­se­na.

Haa­vei­let­ko psy­ko­te­ra­peut­ti­opin­nois­ta, mut­ta si­nul­ta puut­tuu am­mat­ti­tut­kin­nos­ta­si psy­ki­at­ri­set opin­not. Kou­lu­tus täy­den­tää  pe­rus­tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta ja tar­jo­aa si­nul­le mah­dol­li­suu­den ha­keu­tua yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen.

Kiin­nos­taa­ko si­nua ly­hyt­te­ra­peut­ti­nen työ­ote? Kou­lu­tus an­taa val­miu­det to­teut­taa ly­hyt­te­ra­peut­tis­ta työ­ta­paa omas­sa työs­sä ja tar­jo­aa vä­li­nei­tä käy­tän­nön työ­hön.

Kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa kol­mel­la eri ta­val­la:
– psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -osio (30 op) ja ly­hyt­te­ra­peut­ti­o­sio (15 op)
– psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -osio (30 op)
– ly­hyt­te­ra­peut­ti­o­sio (15 op), edel­lyt­tää, että olet ai­em­min suo­rit­ta­nut Psy­ko­te­ra­peut­ti­set
val­miu­det -osi­on (30 op)

Aika
Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det:
pe-la 13.-14.10.2017
pe-la 17.-18.11.2017
pe-la 12.-13.1.2018
pe-la 2.-3.2.2018
pe-la 2.-3.3.2018
pe-la 6.-7.4.2018
pe-la 4.-5.5.2018
pe-la 8.-9.6.2018
pe-la 24.-25.8.2018
pe-la 21.-22.9.2018
pe ja la klo 9-16, Kuo­pio

HUOM! Uusi Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -kou­lu­tus al­kaa 5.10.2018.
Lue li­sää
täs­tä

Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti: Huom! Aika­tau­lu on muut­tu­nut.
pe 12.10.2018
pe 9.11.2018
pe 14.12.2018
pe 24.1.2019
pe 14.2.2019
pe 28.3.2019
pe 12.4.2019
pe 2.5.2019
klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
Psy­ko­te­ra­peut­ti VET,  Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
Sa­ri­an­na on kou­lu­tuk­sel­taan psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn sekä sai­raan­hoi­don opet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­sen vaa­ti­van eri­tyis­ta­son ja kog­ni­tii­vi­sen eri­tyis­ta­son te­ra­peut­ti sekä työn­oh­jaa­ja. Hä­nel­lä on pit­kä­ai­kai­nen ko­ke­mus psy­ki­at­ri­ses­ta hoi­to- ja te­ra­pi­a­työs­tä. Sa­ri­an­nal­la on myös psy­ko­te­ra­pi­an kou­lut­ta­jan eri­tyis­pä­te­vyys.

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Koh­de­ryh­mä
Hen­ki­löt, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta ja oh­jauk­sel­li­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den tu­lok­sel­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den kans­sa. Pe­rus­kou­lu­tuk­sek­si so­vel­tuu so­si­aa­li-, ter­veys-, ope­tus- tai kas­va­tus­alan am­ma­til­li­sen opis­to­as­teen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun- tai muun so­vel­tu­van alan kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to.

Kou­lu­tus täy­den­tää myös so­si­aa­li- ja ter­veys­alan tai muun so­vel­tu­van alan pe­rus­tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta ja an­taa kel­poi­suu­den ha­kea yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen so­vel­tu­van tut­kin­non poh­jal­ta. Kou­lu­tus on laa­juu­del­taan Val­vi­ran psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien eri­kois­opin­noil­ta edel­lyt­tä­mä 30 op (800 t). Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 25.

Ta­voi­te
Kou­lu­tus tuo nä­ke­myk­sen ja tie­toa ih­mi­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen, psy­ki­at­ri­seen di­ag­nos­tiik­kaan, eri psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­siin ja nii­den käyt­tä­miin te­o­ri­oi­hin ja käy­tän­töi­hin ja psy­ko­te­ra­pi­an vai­kut­ta­vuu­teen sekä etiik­kaan. Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja saa hy­vät val­miu­det toi­mia te­ra­peut­ti­ses­sa ja oh­jaa­vas­sa työs­sä tu­lok­sel­li­ses­ti.

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus an­taa li­säk­si val­miu­det toi­mia rat­kai­su­kes­kei­se­nä ly­hyt­te­ra­peut­ti­na ja ko­ko­nai­suu­teen si­säl­tyy myös psy­ko­te­ra­pi­a­kou­lu­tus­ten vaa­ti­muk­siin kuu­lu­vat psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien aihe­a­lu­eet.

Si­säl­tö
Kou­lu­tuk­sen pai­no­pis­te­a­lu­ei­na ovat rat­kai­su­kes­kei­nen ja kog­ni­tii­vi­nen taus­ta­fi­lo­so­fia sekä nii­den poh­jal­ta ole­vat voi­ma­vara­kes­kei­set ja in­teg­ra­tii­vi­set työ­me­ne­tel­mät vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­sa oh­jaus­työs­sä.

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne

Ope­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia väli­teh­tä­viä.

Kou­lu­tus koos­tuu psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta val­miuk­sis­ta, jot­ka ovat kai­kil­le yh­tei­set opin­not (30 op):

Li­säk­si opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa rat­kai­su­kes­kei­sen ly­hyt­te­ra­peu­tin kou­lu­tus (15 op). Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa on ra­joi­tet­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä.

Kou­lu­tus si­säl­tää edel­lä mai­nit­tu­jen osuuk­sien li­säk­si seu­raa­vat osuu­det:

Hin­ta riip­puu sii­tä, mil­lai­sen kou­lu­tuk­sen kol­mes­ta eri vaih­to­eh­dos­ta suo­rit­taa:

– Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det ja rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti 3700 e (kou­lu­tus on  ar­von­lisä­ve­ro­ton)
Las­ku­te­taan 7 eräs­sä, 528,55 e/erä; yksi erä v 2017, nel­jä erää v 2018 ja kak­si erä v 2019.

– Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det 2500 e (kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton)
Las­ku­te­taan 4 eräs­sä, 625 e/erä; yksi erä v 2017 ja kol­me erää v 2018.

– Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti 1300 e (kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton)
Las­ku­te­taan 3 eräs­sä, 433,30 e/erä; yksi erä v 2018 ja kak­si erää v 2019


Il­moit­tau­du 24.9.2018 men­nes­sä osi­oon Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti (15 op) täs­tä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015