Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

5.10.2018-21.9.2019, Kuopio

Kou­lu­tus on täyn­nä. Uusi kou­lu­tus py­ri­tään aloit­ta­maan ke­vääl­lä 2019.

Ha­lu­at­ko li­sä­tä psy­ko­te­ra­peut­tis­ta am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si?  Tämä kou­lu­tus an­taa si­nul­le vah­vuut­ta, val­miuk­sia ja uu­sia vi­rik­kei­tä yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen kans­sa to­teu­tet­ta­vaan te­ra­peut­ti­seen työ­hön. Kou­lu­tus toi­mii so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­hen­ki­löi­den täy­den­nys­kou­lu­tuk­se­na.

Haa­vei­let­ko psy­ko­te­ra­peut­ti­opin­nois­ta, mut­ta si­nul­ta puut­tuu am­mat­ti­tut­kin­nos­ta­si psy­ki­at­ri­set opin­not. Kou­lu­tus täy­den­tää  pe­rus­tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta ja tar­jo­aa si­nul­le mah­dol­li­suu­den ha­keu­tua yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen.

Aika
pe-la 5.-6.10.2018
pe-la  30.11.-1.12.2018
pe-la  25.1-26.1.2019
pe-la 15.-16.2.2019
pe-la 1.-2.3.2019
pe-la 29.-30.3.2019
pe-la 3.-4.5.2019
pe-la  7.-8.6.2019
pe-la 23.-24.8.2019
pe-la 20-.21.9.2019
pe ja la klo 9-16, Kuo­pio

Kouluttaja

psy­ko­te­ra­peut­ti VET Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
Sa­ri­an­na on kou­lu­tuk­sel­taan psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn sekä sai­raan­hoi­don opet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­sen vaa­ti­van eri­tyis­ta­son ja kog­ni­tii­vi­sen eri­tyis­ta­son te­ra­peut­ti sekä työn­oh­jaa­ja. Hä­nel­lä on pit­kä­ai­kai­nen ko­ke­mus psy­ki­at­ri­ses­ta hoi­to- ja te­ra­pi­a­työs­tä. Sa­ri­an­nal­la on myös psy­ko­te­ra­pi­an kou­lut­ta­jan eri­tyis­pä­te­vyys.

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Koh­de­ryh­mä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­sis­ta ja oh­jauk­sel­li­sis­ta työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den tu­lok­sel­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta omien asi­ak­kai­den kans­sa. Pe­rus­kou­lu­tuk­sek­si so­vel­tuu so­si­aa­li-, ter­veys-, ope­tus- tai kas­va­tus­alan am­ma­til­li­sen opis­to­as­teen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun- tai muun so­vel­tu­van alan kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to.

Kou­lu­tus täy­den­tää myös so­si­aa­li- ja ter­veys­alan tai muun so­vel­tu­van alan pe­rus­tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta ja an­taa kel­poi­suu­den ha­kea yli­o­pis­tol­li­seen psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen so­vel­tu­van tut­kin­non poh­jal­ta. Kou­lu­tus on laa­juu­del­taan Val­vi­ran psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien eri­kois­opin­noil­ta edel­lyt­tä­mä 30 op (800 t). Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 25.

Tavoite

Opin­not täy­den­tä­vät so­si­aa­li-, ter­veys- tai kas­va­tus­alan am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien osal­ta. Opin­to­jen ai­ka­na pe­reh­dy­tään ih­mi­sen psyyk­ki­seen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen. Opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ja erot­te­le­maan psyyk­ki­sen häi­ri­ön muo­dot ja so­vel­ta­maan tie­to­jaan käy­tän­nös­sä eri ikä­ryh­mien kans­sa työs­ken­nel­les­sään sekä käyt­tä­mään psy­ko­te­ra­peut­ti­sia työ­ot­tei­ta ja te­ra­peut­ti­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen peri­aat­tei­ta. Opin­not suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jal­la on hy­vät tie­dot mie­len­ter­vey­den pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­tä, lais­ta ja ase­tuk­sis­ta sekä hy­vät tie­dol­li­set val­miu­det ha­kea psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on

Kou­lu­tus on laa­juu­del­taan Val­vi­ran psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien eri­kois­opin­noil­ta edel­lyt­tä­mä 30 op (800 t). Kou­lu­tus ei anna psy­ko­te­ra­peut­tis­ta pä­te­vyyt­tä.

Sisältö

To­teu­tus Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lui­na, jo­hon si­säl­tyy lähi- ja etä­jak­so­ja sekä verk­ko-opis­ke­lua. 30 opin­to­pis­tei­den laa­jui­set opin­not kes­tä­vät yh­den vuo­den. Kou­lu­tus si­säl­tää ker­ran kuu­kau­des­sa to­teu­tet­ta­vat te­o­ri­a­päi­vät, kir­jal­li­set teh­tä­vät, yk­si­lö- ja ryh­mä­työt, kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mi­sen, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä oman ke­hit­tä­mis­työn.

Hin­ta
2580 e  Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Kou­lu­tus las­ku­te­taan vii­des­sä eräs­sä,  516 e/erä; yksi erä vuon­na 2018 ja nel­jä erää vuon­na 2019.

Il­moit­tau­tu­mi­set
14.9.2018 men­nes­sä

Olet­ko kiin­nos­tu­nut ly­hyt­te­ra­peut­ti­ses­ta työ­ot­tees­ta? Voit suo­rit­taa Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti (15 op) -kou­lu­tuk­seen 12.10.2108-10.5.2019 rin­nak­kain Psy­ko­te­ra­peut­ti­set val­miu­det -kou­lu­tuk­sen kans­sa. Lue kou­lu­tuk­ses­ta li­sää täs­tä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015